עודכן מדריך מע"מ אזור סחר חופשי באילת

כללי

באוגוסט ‎1985 פורסם חוק אזור סחר חופשי באילת. מטרת החוק הייתה לסייע בפיתוח אזור אילת, וגיוון מקורות תעסוקה באמצעות עידוד יזמות בעיר והגדלה של התיירות הנכנסת לאזור.

 
ההטבות לעיר אילת ניתנו מתוך ידיעה והכרה כי דרוש לעיר סיוע רחב עקב ריחוקה הגיאוגרפי ממרכז הארץ, חשיבותה האסטרטגית למדינת ישראל ומיקומה כשער דרומי למדינות השכנות ולמפרץ אילת וים – סוף.
 
כלכלת העיר אילת מבוססת בעיקר על תיירות חוץ ופנים ומשמשת כאבן שואבת לתיירים המביאים מטבע זר. המחשבה היא שהסיוע לעיר ישפר את מעמדה וייתן לה כלים להתחרות מול יעדי תיירות אחרים בעולם.

  מע"מ – רכישות בארץ (מאילת לאילת, מאילת לצפון, מהצפון לאילת)

טובין הנרכשים מעוסק שמחוץ לאזור אילת ע"י עוסק (בלבד! ) תושב אילת לצורך עסקו באזור אילת, חייבים במע"מ בשעור אפס (פרט רשימה מצומצמת החייבת במע"מ בשעור רגיל, ראה בהמשך).

 1. שירותים הנרכשים מעוסק שמחוץ לאילת ע"י עוסק תושב אילת חייבם במע"מ בשעור מלא (ואינם ניתנים לניכוי על ידי העוסק האילתי). למעט שירותים המפורטים בהמשך.
 2. מכירתם של טובין ושירותים המצויים באזור אילת ע"י עוסק תושב אזור אילת לצריכה או לשימוש באיזור אילת (למעט רשימת טובין המפורטת בתוספת השניה, ראה בהמשך) תהא פטורה ממע"מ.
 3. אין פטור ממע"מ על רכישת טובין ו/או שירותים הנרכשים מחוץ לאזור אילת ע"י יחידים (שאינם עוסקים) גם אם הם תושבי אילת.
 
רשימת הטובין (התוספת השניה) החייבים במע"מ בשעור מלא במכירה מעוסק שמחוץ לאילת לעוסק אילתי וכן במכירה באילת מעוסק לצרכן.
 • רכב פרטי כהגדרתו בתקנה 1(1)(ב) לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו  (למעט רכב המשמש ללימוד נהיגה בבית ספר ללימוד נהיגה שהוא לשימוש של תושב אזור אילת באזור אילת).
 • אופנוע (למעט אופנוע ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה).
 • אופנוע ים (למעט אופנוע ים המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת).
 • טרקטורון (למעט טרקטורון המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת).
 • טרקטור משא (למעט טרקטור המשמש בעסקו של תושב אזור אילת באזור אילת).
 • צגים, מטולים ומקלטי טלוויזיה (למעט צג, מטול ומקלט טלוויזיה המשמשים במלון באזור אילת וכל עוד הם משמשים לכך ולמעט צגי LCD  למחשב בלבד שגודלם אינו עולה על 25 אינצ' .
 • סיגריות וטבק ומוצריו.
 • תכשיט שערכו עולה על 200$  ("תכשיט" – לרבות שעון).
 • בול- כהגדרתו בחוק הדואר, התשמ"ו- 1986.

שירותים שיחול עליהם מע"מ בשעור אפס

השירותים המפורטים להלן והניתנים ע"י עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באילת:

 

 1. הובלת טובין לאילת.
 2. שירות שהוא התקנה, הפעלה, תחזוקה או תקינותם של טובין אלה:

   

  • מעליות מערכות מיזוג אויר
  • מערכת מיזוג אויר
  • מקרר תעשייתי
  • מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים
  • רכב
 3. שירותי טכנאות שיניים.
 4. שירותי ניהול לבתי מלון שאישר המנהל (ראה רשימה סגורה מטה). 
 5. רכישת שירותי מלון.
 6. שירותי אדריכלות לבתי מלון.

  שירותי ניהול לבתי מלון שאישר המנהל

 

 • ​ניהול חשבונות
 • ראיית חשבון
 • ייעוץ מס
 • עריכת דין
 • פרסומים
 • רישום מקרקעין
 • ייעוץ כלכלי
 • שיווק של בתי מלון
בנוסף לכל האמור לעיל שירותי הסעת נוסעים בכל דרך שהיא לאזור אילת וממנו, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס. 

  תשובות לשאלות שכיחות

 

 

שאלה:

אני עוסק מחוץ לאזור אילת, מכרתי טובין לעוסק באילת, כיצד עלי לשלוח אותם לאילת על מנת לדווח למע"מ בשעור אפס?

תשובה:

 1.  עליך להוציא חשבוניות במקור ובשני העתקים לפחות.
 2. על גבי המקור והעתקים של החשבוניות יירשמו שמו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף של העוסק תושב אזור אילת אשר רכש את הטובין, פרטים מזהים של כלי הרכב שבו מובילים הטובין וכן שמו של הנהג ומספר תעודת הזיהוי שלו, בטובין המובלים בדרך האוויר יירשמו פרטי המוביל.
 3. חובה להוביל את הטובין בדרך הקצרה ביותר אל מקום היעד שבאזור אילת.
 4. עליך לעצור במסוף כניסה לעיר ("דרך ערבה") לצדו המערבי ש כביש הערבה, (להלן מסוף כניסה) ולהגיש חשבוניות להחתמה.
 5. חובה עליך (אם נתבקשת) להציג את הטובין לפני פקיד המכס.
 6. על גבי המקור ושני העתקים של החשבונית יירשמו במסוף, בידי פקיד המכס ומע"מ, תאריך המעבר והשעה והם יוחתמו בידו בחותמת "אזור סחר חשפי באילת – אגף המכס ומע"מ".
* העתק החשבונית יישאר בידי המכס, ואילו המקור והעתק האחר ימסרו לעוסק תושב אזור אילת, העוסק יאשר על גבי ההעתק, בחתימתו ובחותמת עסקו, את דבר קבלת הטובין, ויחזירו לעוסק שאנו תושב אילת. על פי ההעתק הנ"ל ניתן לדווח למע"מ בשיעור אפס.
 
שאלה:

אני עוסק תושב אילת, עיסקה שביצעתי התבטלה ו/או מקצתה לא יצא אל הפועל, כיצד עלי לשלוח את הטובין לעוסק שאינו תושב אזור אילת?

תשובה:

 1. חובה עליך לצרף אל הטובין המוחזרים הודעת חיוב במקור ושני העתקים לפחות.
 2. על גבי המקור ושני העתקים יצוינו פרטי החשבונית על פיה נמכרו הטובין לעוסק.
 3. העתק החשבונית יימסר לפקיד המכס במסוף.
 4. עוסק שאינו תושב אזור אילת יאשר על גבי ההעתק האחר את קבלת הטובין ויחזירו לעוסק.

  החלת הוראות

 

באין הוראה אחרת לפי חוק "אזור סחר חפשי אילת" יחולו לגבי המסים שחוק זה מתייחס אליהם, הוראות החוקים שלפיהם מוטלים אותם מסים לעניין תשלום מסים עקיפים ומס ערך מוסף כאמור בסעיף ‎8 בידי מי שמביא אתו טובין מאזור אילת למקום אחר בישראל, רואים אותו כמי שנכנס לישראל מחוץ לארץ ואת הטובין שאתו יראו כטובין שהוא נושא עמו כמטען לוואי שלו. ובלבד שהם לשימושו העצמי.
 
מודגש כי רכישת טובין ללא מע"מ באילת נועדה לשימוש וצריכה של הטובין באיזור אילת.לקבלת הבהרות ופרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי מכס ומע"מ באילת: מספר טלפון-‎08-6363515; פקס-08-6363500. לחץ כאן לפרסום רשות המסים
 
מידע זה לא בא לשנות כל דין או הוראה רשמית ובא כשירות לציבור בלבד.
 
 
 
 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה