בקשה להירשם כחברה משפחתית

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס

 

חברה משפחתית על פי הוראות החוק, הינה חברה שכל חבריה הינם בני משפחה, כאשר רשימת האפשרויות סגורה וכוללת: בן/בת זוג, אחים, הורים, הורי הורה, צאצאים, צאצאי בן/בת הזוג ובני זוגם של כל אחד מאלה.

הכנסותיה של חברה משפחתית חייבות במס ע"פ מדרגות המס ליחיד בתיקו של הנישום, כמו כן, חייבות בתשלומי ביטוח לאומי, על פי הכללים החלים על היחיד.

על החברה להגיש בקשה לפקיד השומה לקביעת הנישום לו ייוחסו הכנסותיה והפסדיה תוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה או לא יאוחר מחודש מתחילת שנת מס כלשהי. הסכמת החבר להיות הנישום שלו ייוחסו ההכנסות וההפסדים של החברה חייבת להיות מצורפת בכתב לבקשה.

עד תיקון חקיקה מס' 197 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים, יכלה חברה רגילה לשקול בכל שנה מחדש, להגיש בקשה לפקיד השומה, בתנאי ועמדה בדרישות החוק ולבחור, האם היא רוצה להיחשב כחברה משפחתית או כחברה רגילה.

לאחר תיקון 197, חברה שהתאגדה לאחר 1 באוגוסט, 2013 תוכל לבקש להפוך לחברה משפחתית רק פעם אחת, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד התאגדותה, זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה לפקיד שומה.

חברות ותיקות יותר, יכלו להגיש בקשה דומה עד ל- 30 בנובמבר 2013, אי הגשת הבקשה עד מועד זה סגרה בפני חברות אלה את האפשרות להפוך לחברה משפחתית.

חברה משפחתית, יכול ותהיה מוקמת ככזו מיום התאגדותה, ויכול שתתאגד כחברה רגילה ותבקש לאחר מכן להפוך לחברה משפחתית, זאת עד לשלושה חודשים ממועד התאגדותה.

 

הגשת בקשה של חברה "רגילה" להפוך לחברה משפחתית תביא להחלתם של שתי הוראות:

1.     כל העודפים שנצברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2013, יראו כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות (דיבידנד רעיוני), והמס בגינו ישולם עד ליום 31 בדצמבר 2017 וזאת ללא ריבית והפרשי הצמדה.

2.     כאשר החברה המשפחתית תמכור את הנכסים שבבעלותה ביום 31 בדצמבר 2013 , יפוצל רווח ההון באופן לינארי לתקופה בה היתה חברה רגילה (יחויב במס שולי) ולתקופה בה היתה חברה משפחתית (יחויב במס רווחי הון ליחיד).

 

רשות המסים עדכנה את טופס מס הכנסה 2585א'- בקשה להכרה בחברה משפחתית עפ"י סעיף 64א' לפקודת מס הכנסה ביום 18/12/2013.

להלן טופס 2585א' המעודכן

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה