דיווחי 126 ו- 856 לשנת 2013 – שינויים ועדכונים

הננו להביא לידיעתכם שינויים שהוכנסו לדוחות 126 ו-856 לשנת מס 2013 ואילך.

1.   טופס 126 רשומה "20":

1.1 מס על הכנסות גבוהות – שדה 117, אורך השדה – 6 (נומרי), פוזיציות -737-742

שדה זה יכלול מידע בדבר המס שנוכה למי שהכנסתו עלתה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, שדה זה הינו לצורכי מידע בלבד .

שדה 116 יכלול גם את המס על פי המדרגות בסעיף 121 לפקודה וגם את המס הנוסף על פי סעיף 121ב לפקודה (אשר דווח בשדה 117). שדה 116 מתאים לשדה 042 דוח השנתי.

מעביד שחישב את המס על פי אישור פקיד השומה ואינו "מעביד עיקרי" לא יוכל לדווח בשדה 117 על המס שניכה על פי סעיף 121ב לפקודה.

1.2 יחיד אשר מקיים משק בית משותף עם יחיד אחר – מתאים לשדה 121 בדוח השנתי. שדה 71, אורך 1 (נומרי), פוזיציה 476.

מי שקיבל נקודת זיכוי "חד הורי" על פי שדה 63 יידרש לדווח על כך בשדה זה.

קוד "1" = לא מקיים משק בית משותף

קוד "2" = מקיים משק בית משותף.

1.3 ניכוי דמי טיפול ארגוני – שדה 117א, אורך 5 (נומרי), פוזיציות 743-747.

יש לדווח את סכום דמי הטיפול הארגוני שקוזזו מסכום ההכנסה החייבת בעת חישוב המס. 

1.4 FILLER – פוזיציות 748-761 אורך 14

1.5 השתתפות זמנית *

בשדה 50, פוזיציות 404-411, ידווחו סכומים שנוכו בגין השתתפות זמנית.

יש להכניס לשדה זה את הסכומים שנוכו מהעובדים על פי הוראות החוק .

שדה זה מתאים לשדות 011 ,012 בדוח השנתי.

1.6 התוספות בסעיפים 1.1 – 1.3, וכן 1.5 יכללו גם בטופס 0106 תוך ציון השדה בדוח השנתי.

 

2.   טופס 126 – רשומה מסכמת "50":

2.1 משכורת לעניין מס שכר – שדה 17, אורך 12 (נומרי), פוזיציה 143-154.

2.2 FILLER– פוזיציה 155-959 אורך 805

 

3.   טופס 856

בטופס זה לא הוכנסו שינויים לשנת מס 2013 .

 

לחץ כאן לפרסום רשות המסים  בדבר השינויים

You may also like...

כתיבת תגובה