הודעת מס הכנסה בעניין שיעור הריבית לסעיפים 3(ט) ו- 3(י)

הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ד-2014
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א)(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985 (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:
1. בשנת 2014 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 4.31% 
כ"ט בטבת התשע"ד  (בינואר 2014)

 יאיר לפיד
 שר האוצר
__________
 ק"ת התשמ"ה, עמ' 1204; התשע"ב, עמ' 92; התשע"ג, עמ' 409 

———————————————————————————————

 

הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשע"ד-2014
 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

1.  בשנת 2014 שיעור הריבית הקבוע בתקנה 2 לתקנות הוא 3.23%
כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014)
(חמ 3-920)

 

יאיר לפיד 

שר האוצר

 

 ק"ת התשמ"ו, עמ' 1102; התשס"ט, עמ' 1344; התשע"ג, עמ' 408 

You may also like...

כתיבת תגובה