טפסים חדשים ומעודכנים הנוגעים לנאמנויות

מאת : הנהלת רשות המסים, דוברות והסברה

 

רשות המסים פרסמה היום טפסים מעודכנים הנוגעים לנאמנויות וכן 2 טפסים חדשים בעניין זה: טופס הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות (153) וטופס הודעה על בחירה במסלול מיסוי  בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים (154).

ביום ‏5‏ באוגוסט ‏2013 ‏פורסם‏ חוק‏ לשינוי ‏סדרי ‏עדיפויות ‏לאומיים (תיקוני ‏חקיקה ‏להשגת ‏יעדי ‏התקציב‏ לשנים 2013 ‏ו ‏–2014) ,‏התשע"ג-2013  להלן: ‏"חוק ההסדרים" ‏או ‏"התיקון") ‏במסגרתו‏ בוצעו ‏תיקונים‏ בהוראות ‏שונות‏ בדיני‏ המס, ‏בין ‏היתר‏ נערכו ‏שינויים ‏בהסדרי ‏מיסוי ‏הנאמנויות.‏

בתוך כך, שונה ‏פרק ‏רביעי ‏2 ‏של ‏חלק ‏ד ‏לפקודה ‏("פרק הנאמנויות") ‏וכן ‏סעיף ‏131 ‏לפקודה. השינוי‏ המהותי ‏בפרק‏ הנאמנויות‏ הינו ‏בהקשר ‏לחבות ‏המס ‏של ‏נאמנויות ‏בהן ‏יוצר‏ הנאמנות ‏הינו  ‏תושב ‏חוץ,‏או‏ שהיוצר ‏היה ‏במותו ‏תושב ‏חוץ, ‏ואשר ‏יש ‏בהן, ‏או ‏שהיה‏ בהן ‏בעבר, ‏נהנה ‏שהוא ‏תושב ‏ישראל ‏("נאמנות נהנה תושב ישראל"). ‏התיקון ‏יחול‏ בנוגע ‏להכנסות ‏שיופקו ‏על ‏ידי‏ נאמנויות ‏כאמור ‏החל ‏ביום ‏1 ‏בינואר‏ 2014 ("יום התחילה"), ‏זאת בין ‏אם ‏הנאמנות ‏הוקמה ‏לפני ‏יום ‏התחילה ‏ובין ‏אם ‏היא ‏הוקמה ‏לאחריו.‏ במסגרת‏ התיקון ‏נערכו ‏שינויים ‏גם ‏בהגדרה ‏ובדיווח ‏על ‏חברה ‏להחזקת‏ נכסי ‏נאמנות. ‏

התיקון ‏מרחיב, ‏במסגרת ‏סעיף ‏131(א)(5ב) ‏לפקודה ‏את ‏חובת ‏הדיווח ‏החלה ‏על ‏נאמנויות ‏מסוימות ‏ועל‏ נהנים‏ בנאמנויות‏ שקיבלו ‏חלוקה (כהגדרת‏ מונח ‏זה ‏בסעיף ‏75ג‏ לפקודה)‏ מהנאמנות,‏ במישרין ‏או‏ בעקיפין.‏  למען‏ הסר‏ ספק‏ מובהר ‏כי ‏על ‏אי‏ דיווח ‏של‏ חלוקות ‏כאמור ‏על‏ ידי ‏נהנה ‏יחולו ‏הוראות ‏כל ‏דין, ‏וזאת ‏בין ‏אם‏ מדובר‏ בהכנסה ‏פטורה, ‏בחלוקה ‏בכסף,‏ או‏ בחלוקה‏ בשווה‏ כסף.‏

לצורך‏ כך,‏פורסמו‏,‏כאמור,‏באתר ‏רשות ‏המסים ‏2 ‏טפסים‏ חדשים ‏(153,154) ‏ועודכנו‏ הטפסים ‏הבאים: ‏

 

יצוין כי טופס 1327 (דוח לנאמן בנאמנות – דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל המעודכן), צפוי לעלות לאתר רשות המסים בהמשך, במסגרת העלאת טפסי הדוח השנתי לשנת המס 2013.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה