רשות המסים מפרסמת את קבצי החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2012- מכס

רשות המסים מפרסמת היום את קבצי החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו בשנת 2012 למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר. הפרסום הנוכחי מכיל 48 החלטות, שסך העיצום הכספי בהן עומד על 1,202,000 ₪. מעיון בקובץ ההחלטות עולה כי סכום העיצום הגבוה ביותר שהוטל עומד על 400,000 ₪. 

בין ההחלטות…

• אפילו פורים רק פעם בשנה – בינואר 2012 ובדצמבר 2012 נמצאו ברשותו של מפר, שעבר המסלול הירוק, כספים בסוגי מטבעות שונים. בהתאם לסכומי ההפרה, החליטה הוועדה להטיל עיצום כספי בסך 400,000 ₪ ו-120,000 ₪. (החלטה 3/12, 47/12).

• באפריל 2012 נמצאו ברשות מפר, אשתו ובנו, שהגיעו מאוקראינה ועברו במסלול הירוק סכום של 50,000 דולר, שפוצל בין השלושה במטרה להימנע מחובת הדיווח. הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 30,000 ₪. (החלטה 11/12). 

• ביולי 2012 נמצאו ברשותו של מפר, שהגיע מירדן, סכום של 20,500 אירו. המפר לא שיתף פעולה בחקירותיו והסבריו באשר למקור הכספים ויעדם, לא הניחו את דעתה  של הוועדה. הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 15,000 ₪. (החלטה 

  22/12). 

  

אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, בישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימת חובת דיווח על הכנסת כספים והוצאתם. על אכיפת חובת דיווח זו אמונים מינהל המכס וחטיבת החקירות של רשות המסים. חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, כשעמו סכומי כסף (מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע זר, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) העולים על 100,000 ₪ וכן על המכניס או המוציא כספים העולים על 100,000 ₪ בדואר או בדרך אחרת.
 
נגד מפרי חובת הדיווח ניתן לנקוט באכיפה פלילית או מנהלית. ההליך המנהלי מיועד להשית סנקציה מנהלית, מהירה ואפקטיבית ללא הרשעה בפלילים, במקרים בהם הוכחה הפרה ברמה העובדתית והוחלט להסתפק בהליך מינהלי. המכס הוא המוסמך להחליט אילו מקרים מתאימים לאכיפה מנהלית ולהביאם בפני הוועדה להטלת עיצום כספי. כיום, מפעילה רשות המסים ארבע ועדות להטלת עיצום כספי. הרכב הוועדה: יו"ר – גובה מכס או ממונה יחידת הסמים והלבנת הון, חבר – ממונה מחלקת חקירות או ראש המוקד לאיסור הלבנת הון וחבר נוסף – נציג משרד המשפטים, שהינו נציג הלשכה המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון.
 
הוועדה להטלת עיצום כספי בוחנת האם הופרה חובת דיווח ולאחר מכן מחליטה אם המקרה הנדון מצדיק את הפעלת מנגנון הטלת העיצום הכספי. בבואה לדון במקרה המובא בפניה, תיתן הוועדה את דעתה, בין השאר, לשיקולים הבאים: האם מדובר בהפרת דיווח ראשונה או חוזרת, היקפה הכספי של ההפרה, מודעות המפר לחובת הדיווח, מידת שיתוף הפעולה של המפר עם הרשויות לבירור מקור הכספים, הסברי מפר הדיווח למקור ויעד הכספים והאם ההפרה בוצעה בתום לב. 
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה