אושר סופית: תורחב הזכאות למשיכת כספים ללא מס מקופות גמל עם יתרה נמוכה

מליאת הכנסת אישרה בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(הוראת שעה), התשע"ד-2013, של ח"כ חיים כץ (הליכוד-ביתנו) אשר נידונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשותו.

לפי ההצעה שאושרה סופית, עמית בקופת גמל יוכל למשוך ממנה ללא תשלום מס, סכום חד פעמי בסך של עד 7,000 ש"ח, מכספים שהצטברו בקופה מתשלומיו ומתשלומי מעסיקו, אם כספים אלה הופקדו בשנות המס 2008 עד 2011. זאת בתנאי שבקופה לא הופקדו כספים מיום 31 בדצמבר 2011 ואילך, שלא הועברו אליה או ממנה כספים לקופת גמל אחרת, ויתרת כל החשבונות בה ביום 31 בדצמבר 2012 לא עולה על 7,000 שקלים.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה