ארכה להגשת דוחות בעקבות תיקון תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)

ביום‏ ה- 7 באוגוסט 2014 פורסמו ברשומות ‏תקנות מס‏ הכנסה‏ (פטור מהגשת ‏דין ‏וחשבון) (תיקון),‏ התשע"ד – 2014.

בעקבות‏ תיקון התקנות‏ הנ"ל,‏ נוספה ‏חובת ‏הגשת ‏של ‏דוח ‏שנתי ‏לשנת ‏המס ‏2013 ואילך במקרים ‏הבאים:

1.     יחיד ו/או ‏בן ‏זוגו ‏חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה (מי ‏שהכנסתו ‏החייבת‏ כהגדרתה‏ בסעיף‏ 121ב(ה) עולה ‏על ‏811,560 ₪ נכון ‏לשנת 2013 – נישומים ‏החייבים ‏ב"מס ‏ייסף".

2.     מי ‏שמחזור ‏המכירות מניירות ערך הנסחרים ‏בבורסה ‏שאינם ‏פטורים ‏ממס, ‏עולה ‏על ‏הסכום‏ על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה (811,560 ₪ נכון לשנת 2013).

לאור‏ התיקון לתקנות, ועל ‏מנת ‏להקל‏ על‏ ציבור‏ הנישומים ‏החייבים בהגשת דוח‏ שנתי ‏למס ‏הכנסה‏ בגין‏ שנת‏ המס‏ 2013, ‏רק בשל התיקון האמור לעיל, ‏תינתן ‏אורכה‏ להגשת‏ הדוח‏ לאלו הנכנסים ‏בגדר‏ התיקון‏ ולהם‏ בלבד, ‏וזאת ‏עד ‏ליום ‏ה‏– 31 בדצמבר 2014.

You may also like...

כתיבת תגובה