ביטוח לאומי – "עצמאי"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

 

בפקודת מס הכנסה נקבע בסעיף 134 כי מי שהחל בפעילות כ"עצמאי", קרי – החל לנהל "עסק" או "משלח יד" חייב להודיע במיידית לפקיד השומה. בעבר ניתנה אורכה של 90 יום להודיע לפקיד השומה.

בתקנות הביטוח הלאומי (רישום), התש"ע 2009 נקבע כי:

"מבוטח שבשנת מס פלונית החל לעבוד כעצמאי יודיע על כך למוסד, לא יאוחר מ- 90 ימים מהיום שבו החל לעבוד כעובד עצמאי".

להבדיל מהחובה לפתוח תיק במע"מ, בטרם תחילת הפעילות, ולהבדיל מהחובה להודיע לפקיד השומה על תחילת העיסוק באופן מיידי, בנוגע למוסד לביטוח לאומי יש ארכה של 90 ימים כדי להודיע להם.

יחד עם זאת, מומלץ להודיע למוסד לביטוח לאומי מיד עם תחילת ההתעסקות כ"עצמאי", וזאת כדי למנוע מצב שבו לא יהיה "כיסוי" ביטוחי.

יש לשים לב שרישום כ"עוסק" במס ערך מוסף מחייבת הסכמה של משרדי מע"מ, ולא פעם ישנן התנגדויות מצד הרשות לאפשר לאדם להירשם כ"עוסק".

להבדיל, למס הכנסה[1] ולמוסד לביטוח לאומי[2] יש רק להודיע על תחילת עיסוק כ"עצמאי", ואין צורך לקבל את "הסכמתם".

במילים אחרות – אין לפקיד השומה וכן אין למוסד לביטוח לאומי אפשרות להתנגד ולא לאפשר לאדם כלשהו לפעול בפעילות כ"עצמאי".

ההגדרה של "עצמאי" במוסד לביטוח לאומי שונה מההגדרה במס הכנסה ובמע"מ.

במוסד לביטוח לאומי, לא כל מי שנחשב כ"עצמאי" במע"מ ובמס הכנסה, בהכרח ייחשב כ"עצמאי" לעניין המוסד לביטוח לאומי.

יש לא מעט אנשים שהינם בעלי "עסק או משלח יד" ורשומים כ"עוסק מורשה" או "עוסק פטור" במע"מ, אך לעניין המוסד לביטוח לאומי אינם נחשבים כ"עצמאי". במוסד לביטוח לאומי הם מכונים "עצמאי שאינו עונה להגדרה".

 

ההגדרה בחוק הביטוח הלאומי של "עצמאי" היא:

"מי שעסק באותה תקופה במשלח ידו שלא כעובד (להלן – משלח יד) והתקיים בו אחד מאלה:

 

1)    הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בממוצע בשבוע.

2)    הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל- 50% מהשכר הממוצע.

3)    הוא עסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום כאמור בלוח א'".

בהתאם להגדרה זו הרי שמי שעובד בפעילות עצמאית מעל 20 שעות בשבוע בממוצע – יוגדר כ"עצמאי" לעניין המוסד לביטוח לאומי, ללא קשר לגובה הכנסתו.

מי שעוסק פחות מ- 12 שעות בשבוע וסך הכנסתו החודשית הממוצעת נמוכה מ- 4,414 ₪ (50% מהשכר הממוצע[3])  לא ייחשב כ"עצמאי" לעניין המוסד לביטוח לאומי.

מי שעוסק בפעילות עצמאית בממוצע של בין 12 שעות בשבוע ל- 20 שעות בשבוע, הוא לא ייחשב כ"עצמאי" לעניין המוסד לביטוח לאומי, במידה וסך הכנסתו נמוכה מ- 1,324 ₪ בחודש, המהווים 15% מהשכר הממוצע במשק (כאמור בלוח א').

 


[1]ראה סעיף 134 לפקודה שמחייב הודעה על תחילת עיסוק ב"עסק" או "משלח יד",
   "לא יאוחר מיום ההתחלה"

[2]ראה תקנה 5א' לתקנות הביטוח הלאומי (רישום), התשכ"ג 1963 שמחייבת עובד
   "עצמאי" להודיע למוסד לביטוח לאומי תוך 90 יום, מהיום שבו החל לעבוד כעובד
   עצמאי.

[3]השכר הממוצע, לעניין דמי ביטוח (סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי) הינו 8,828 ₪
   (החל מ- 1/1/13).

 

 

מאמר זה לקוח מהספר "היערכות במיסים – סוף 2013 תחילת 2014".

לפרטים אודות הספר: http://www.aor.co.il/sof2013

להרשמה ל"עדכוני מיסים" ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/tax

להרשמה לניוזלטר שבועי בדיני-עבודה, ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/avoda

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה