דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים – הוראת ביצוע 07/2014

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 07/2014- רשות המסים

הנדון: דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים 

במסגרת‏ מדיניות‏ רשות‏ המסים ‏להקטנת ‏הנטל ‏הבירוקראטי ‏ולפישוט ‏הדיווח, ‏ומתוך ‏כוונה‏ להקל ‏על ‏בעלי ‏עסקים‏ קטנים ‏שהכנסותיהם ‏אינן ‏מגיעות ‏לכדי‏ חבות ‏במס,‏ הוכן ‏דוח ‏שנתי‏ מקוצר‏– טופס 137(להלן: ‏"דוח שנתי מקוצר"),‏ שאותו ‏הנישום ‏יוכל ‏להגיש‏ במקום ‏טופס‏ 1301.‏‏

את‏ הדוח ‏השנתי‏ המקוצר ‏ניתן‏ להגיש‏ החל ‏מדוחות‏ לשנת‏ מס ‏2013.‏

"בעל עסק קטן"‏ מוגדר‏ כיחיד‏ שהכנסתו‏ מעסק (מחזור‏ מכלל‏ עסקיו) ‏יחד‏ עם ‏יתר ‏הכנסותיו‏ מיגיעה‏ אישית‏ כהגדרתה ‏בסעיף ‏1 ‏לפקודת ‏מס ‏הכנסה (להלן: ‏"הפקודה"), ‏אינן ‏עולות ‏על‏ 60,000 ‏₪‏ (נכון ‏לשנת‏ מס‏ 2013).‏‏

יובהר,‏כי ‏הכנסה ‏שנתית‏ מיגיעה ‏אישית ‏בידי‏ תושב ‏ישראל‏ בגובה ‏של ‏60,000 ‏₪‏ אינה‏ מגיעה‏ לחבות ‏במס,‏ ולכן ‏החלה‏ של‏ דוח‏ מקוצר ‏ללא‏ חישוב‏ מס ‏אינה‏ פוגעת ‏באוצר‏ המדינה‏ מחד,‏ ומאידך‏ מאפשרת‏ מתן‏ הקלה‏ לבעל ‏עסק ‏קטן.‏

הקלה‏ לעסקים ‏אלו‏ קיימת‏ בהוראות ‏ניהול‏ פנקסים ‏על‏ פי‏ פרק‏ א'‏ סעיף ‏2א,‏כמפורט‏ בהמשך.

‏בדוח‏ זה ‏הושם‏ דגש ‏על‏ פשטות הדיווח ולפיכך ‏הדוח‏ המקוצר ‏כולל‏ עמוד אחד‏ ובו ‏מופיעים ‏כל‏ השדות ‏המתייחסים‏ להכנסה‏ מיגיעה ‏אישית.‏ שידור‏ דוח ‏שנתי ‏מקוצר ‏אינו כולל חישוב מס‏ ועל ‏כן‏ לא‏ נדרש ‏מילוי‏ שדות‏ הזיכויים ‏והניכויים ‏השונים.

יודגש,‏כי‏ דוח ‏שנתי ‏מקוצר ‏מהווה‏ מבחינה‏ חוקית ‏דוח ‏לכל ‏דבר ‏ועניין,‏לרבות ‏לעניין‏ מועדי‏ הגשה, ‏הליכי‏ שומה,‏ התיישנות,‏ קנסות‏ אי‏ הגשה ‏וכיוצא‏ באלו.‏ כמו‏כן,‏ נשמרת‏ לפקיד‏ השומה‏ הזכות ‏לדרוש ‏פרטים ‏נוספים ‏לרבות ‏דוח ‏מלא, ‏וזאת ‏בהתאם ‏לסמכותו ‏מכוח ‏סעיף ‏135‏ לפקודה ‏ועפ"י‏ שיקול‏ דעתו.

בהוראת ‏ביצוע‏ זו‏ תפורט‏ האוכלוסייה ‏הרשאית‏ להגיש‏ את ‏הדוח‏ המקוצר,‏ זו‏ שאינה ‏רשאית‏ להגיש ו‏ההקלות ‏שיינתנו ‏והנחיות ‏לסיווג‏ תיקים‏ וקליטת ‏דוחות ‏אלו‏ ברשת ‏ובשומה.‏ כמו‏כן,‏

יפורטו‏ הוראות ‏ניהול ‏ספרים ‏שחלות ‏על ‏נישומים ‏אלו.‏

 

להלן קישור להמשך קריאת הוראת ביצוע מס הכנסה 07/2014 – דו"ח שנתי מקוצר לבעלי עסקים.

 

.‏

You may also like...

כתיבת תגובה