דחייה בהגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013

הנהלת רשות המסים החליטה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013. החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון יוכלו להגישו עד ליום 30.6.14 ואלה שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון יוכלו להגישו עד 29.5.14.

כידוע, בהתאם לפקודת מס הכנסה, החל מדוחות לשנת המס 2008 נדרשים היחידים החייבים בהגשת דו"ח שהייתה להם בשנת המס הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות, להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון, למעט אלו שהופטרו מחובת הגשת דוח מקוון בהתאם לתקנות מס הכנסה.
במטרה לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיים לשנת 2012 ולהיערך בהתאם החליטה רשות המסים על דחיית מועד הגשת הדו"ח:
1. המועד האחרון להגשת הדוח ע"י יחידים החייבים בהגשת דו"ח "מקוון" הוא 30.6.2014. 

2. המועד האחרון להגשת הדוח ע"י יחידים החייבים בהגשת דו"ח, אשר אינם חייבים בדו"ח מקוון, הוא 

    29.5.2014.
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה