דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2015

בהתאם לסעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, החל מהדוחות לשנת המס 2008, נדרשים כל היחידים החייבים בהגשת דו"ח שהייתה להם בשנת המס הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון, למעט אלו שהופטרו מחובת הגשת דו"ח מקוון עפ"י תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון), התש"ע-2010.

דחיית המועד להגשת דו"ח שנתי מקוון ליחיד במס הכנסה: 
במטרה לאפשר קבלת כלל האישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיים לשנת המס 2015 והיערכות מתאימה, הוחלט לדחות את מועד הגשת הדו"ח ליחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוון לפי סעיף 131(ב2) עד ליום חמישי ה- 30.6.2016.
לתשומת לבכם!  היישום לשידור דוחות באינטרנט יפתח ב- 2.5.2016.

דחיית מועד הגשת הדו"ח ליחיד (שאינו חייב בדו"ח מקוון) במס הכנסה:
לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח שנתי במס הכנסה, שאינם חייבים בדו"ח מקוון,  הוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת הדו"ח, כאמור עד ליום שלישי ה- 31.5.2016. 

 

רואה חשבון, יועצי מס, עורכי דין – פורטל המסים שלכם ובשביל

You may also like...

כתיבת תגובה