הדוח השנתי של הביטוח הלאומי לשנת 2013

הדוח השנתי של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2013 מתפרסם היום

הדוח השנתי של המוסד לביטוח לאומי ל-2013 מתפרסם היום באתר האינטרנט של המוסד. הדוח עוסק בסוגיות נבחרות במדיניות החברתית ומציג את סיכום פעילות המוסד וההתפתחויות בתחומי הגמלאות והגבייה (פרק ראשון) ואת תמונת המצב הכלכלית חברתית (פרק שני). פעילות המוסד בתחום הגמלאות לסוגיהן מפורטת בפרק השלישי, ובתחום הגבייה בפרק הרביעי. פעילות קרנות הביטוח הלאומי למען הקהילה נסקרת בפרק החמישי והאחרון.

להלן עיקרי הדברים:

בשנת 2013 תשלומי הקצבאות והגמלאות של המוסד לביטוח לאומי הסתכמו ב-69.32 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-66.85 מיליארד ב-2012 – עליה של 2.2% הנובעת מהגידול במספר המקבלים ומשינויי חקיקה. תקבולי המוסד מגביית דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עלו ריאלית ב-4.7% ב-2013 התקבולים לענפי הביטוח הלאומי עלו ב-5.7% ולמערכת הבריאות ב-2.8%. הגידול בתשלומי הביטוח הלאומי ובתקבולי המוסד נובע בין היתר מהגידול הדמוגרפי הטבעי וכן מהתרחבות מעגל התעסוקה והגידול בשכר.

בחלק המוקדש למדיניות החברתית (הפרק הראשון), נדונה השנה לראשונה באופן מפורט הסוגיה של האיתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי בהתאם להנחות שונות לגבי התפתחות הדמוגרפיה והתעסוקה ב-50 השנים הבאות. הדיון בפרק מאיר את הנושא מזוויות שונות כגון: החשיבות של יתרת הנכסים של הביטוח הלאומי, הדרכים לשיפור היציבות הפיננסית ועוד. להלן הממצאים העיקריים העולים מהניתוח:

  • הגידול באוכלוסייה יימשך ב-50 השנים הקרובות, על אף הירידה הצפויה בשיעורי הפריון.
  • צפויה מגמת עלייה חדה בשיעור הזקנים באוכלוסייה, בייחוד בקרב יהודים לא חרדים וערבים.
  • צפויה ירידה באחוז האוכלוסייה בגילאי העבודה ועלייה בנטל על העובדים הפוטנציאלים, אם כי פחות מאשר בארצות ה-OECD. הנטל יושפע גם ממידת הגידול בשיעור התעסוקה בפועל וממידת ההצלחה לשפר את רמת השכר, בייחוד של המצטרפים החדשים.

הפרק החמישי סוקר את פעילות חמשת הקרנות שמפעיל הביטוח הלאומי לפיתוח שירותים חברתיים בקהילה, פעילות המשלימה את הפעילות  בתחומי המדיניות החברתית, הגבייה והגמלאות. בפרק  מידע על מטרות הקרנות , ונתונים על סוגי הסיוע המוענקים לאוכלוסייה הנעזרת בכספי הקרנות לפי סוג הקרן.

הדוח השנתי של הביטוח הלאומי לשנת 2013 

You may also like...

כתיבת תגובה