הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2014- דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2014 – רשות המסים

הנדון: דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים 

במסגרת ‏מדיניות ‏רשות ‏המסים ‏להקטנת‏ הנטל‏ הבירוקראטי‏ ולפישוט ‏הדיווח,‏ ומתוך‏ כוונה‏ להקל ‏על ‏בעלי‏ עסקים‏ קטנים‏ שהכנסותיהם ‏אינן ‏מגיעות ‏לכדי ‏חבות ‏במס,‏הוכן ‏דוח ‏שנתי‏ מקוצר‏ –‏ טופס‏ 137 (להלן: ‏"דוח שנתי מקוצר"),‏שאותו ‏הנישום ‏יוכל ‏להגיש‏ במקום ‏טופס‏ 1301.

את ‏הדוח ‏השנתי‏ המקוצר ‏ניתן‏ל הגיש ‏החל ‏מדוחות ‏לשנת ‏מס ‏2013. ‏

"בעל עסק קטן"‏ מוגדר ‏להלן‏ כיחיד‏ שהכנסתו‏ השנתית ‏מעסק (מחזור ‏מכלל ‏עסקיו) ‏יחד‏ עם‏ יתר ‏הכנסותיו‏ מיגיעה ‏אישית ‏כהגדרתה ‏בסעיף ‏1 ‏לפקודת ‏מס ‏הכנסה ‏(להלן: ‏"הפקודה"),‏ אינן‏ עולות‏ על 60,000‏₪ (נכון ‏לשנת ‏מס 2013).‏ ‏

יובהר,‏כי‏ הכנסה‏ שנתית‏ מיגיעה ‏אישית‏ בידי ‏תושב‏ ישראל‏ בגובה ‏של‏ 60,000 ‏₪ ‏אינה ‏מגיעה‏ לחבות‏ במס,‏ לפי ‏סעיף ‏121(ב) לפקודה ‏ובהתחשב ‏בנקודות ‏זיכוי ‏המוענקות ‏לתושב ‏ישראל.‏

לכן‏ הגשה ‏של ‏דוח ‏מקוצר ‏ללא ‏חישוב ‏מס ‏אינה ‏פוגעת ‏באוצר‏ המדינה ‏מחד,‏ ומאידך ‏מאפשרת‏ מתן‏ הקלה ‏לבעל ‏עסק‏ קטן. ‏

הקלה ‏לעסקים ‏אלו ‏קיימת ‏בהוראות ‏מס ‏הכנסה (הוראות ‏ניהול ‏פנקסי ‏חשבונות), ‏תשל"ג‏ 1793 (להלן:‏"הוראות ניהול פנקסים") ‏על ‏פי ‏פרק ‏א' ‏סעיף ‏2א,‏ כמפורט‏ בהמשך.

בדוח‏ זה‏ הושם ‏דגש‏ על‏ פשטות הדיווח ולפיכך ‏הדוח‏ המקוצר‏ כולל ‏עמוד אחד ‏ובו‏ מופיעים ‏כל‏ השדות‏ המתייחסים‏ להכנס ה‏מיגיעה‏ אישית.‏ שידור ‏דוח ‏שנתי ‏מקוצר ‏אינו כולל חישוב מס‏ ועל ‏כן ‏לא ‏נדרש ‏מילוי ‏שדות ‏הזיכויים ‏והניכויים ‏השונים.

יודגש,‏כי ‏דוח‏ שנתי ‏מקוצר‏ הינו‏ דוח ‏לפי ‏סעיף ‏131‏ לפקודה, ‏לכל‏ דבר‏ ועניין,‏ לרבות‏ לעניין‏ מועדי ‏הגשה,‏ הליכי ‏שומה,‏ התיישנות,‏ קנסות‏ אי‏ הגשה‏ וכיוצא ‏באלו. ‏כמו‏כן, ‏נשמרת‏ לפקיד‏ השומה ‏הסמכות ‏לדרוש ‏פרטים ‏נוספים ‏לרבות ‏פרטים ‏הנדרשים ‏למילוי ‏דוח ‏שנתי ‏רגיל‏ (1301) ,‏וזאת ‏בהתאם ‏לסמכותו ‏מכוח ‏סעיף‏ 135‏ לפקודה‏ ועפ"י ‏שיקול ‏דעתו.

הוראת‏ ביצוע ‏כוללת ‏את ‏האוכלוסייה ‏הרשאית ‏להגיש‏ את ‏הדוח ‏המקוצר ‏וזו ‏שאינה ‏רשאית‏ להגישו ‏ההקלות ‏שיינתנו ‏במסגרת ‏הדיווח ‏המקוצר ‏וההנחיות ‏למשרדי ‏השומה ‏לסיווג ‏תיקים‏ וקליטת ‏דוחות‏ אלו‏ ברשת‏ ובשומה.‏ כמו‏כן,‏ יפורטו ‏הוראות ‏ניהול‏ ספרים ‏שחלות ‏על‏ נישומים‏ הבוחרים ‏לדווח ‏באמצעות‏ דוח ‏מקוצר. ‏

 

להלן קישור להוראת ביצוע 7/2014- דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה