הוראת ‏ביצוע ‏מס ‏הכנסה ‏מס'‏‏ ‏‏01-2014‏‏-‏ ‏אישורי‏ ניכוי ‏מס ‏במקור ‏ואישורים ‏לפי ‏חוק‏ עסקאות ‏גופים ‏ציבוריים‏ לשנת‏ 2014

הוראת ‏ביצוע ‏מס ‏הכנסה ‏מס'‏‏ ‏‏01-2014‏‏-‏ ‏רשות‏ המסים‏ ‏

אישורי‏ ניכוי ‏מס ‏במקור ‏ואישורים ‏לפי ‏חוק‏ עסקאות ‏גופים ‏ציבוריים‏ לשנת‏ 2014

‏פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה מעלות חובת ניכוי מס במקור, בשיעורים קבועים, בנסיבות שונות על משלמים מתשלומים מסוימים. אל מול חובה זו קיימת הסמכות לפקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי הקבוע ואף לאפסו. המטרות של הניכוי במקור הנן :

א.     הבטחת גביית המס ותשלומו בסמוך למועד התקבול.

ב.     להוות כלי קשר ואכיפה בידי פקיד השומה אל מול הנישום בכל הנוגע לצייתנותו לחוקי המס.

הפעלת סמכותו של פקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי נעשית לאור המטרות הנ"ל ולצורך כך עומד לרשותו מערך ממוחשב, תומך החלטה, המקושר למערכי המס השונים.

במקרים בהם פקיד השומה לא מפעיל את סמכותו להקטין את שעור הניכוי, ינוכה מס מהחייב בשעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה לעניין ניכויים במקור.

על אף האמור, הוחלט להקטין את שעור המס המנוכה מחבר בני אדם, בכל סוגי הניכוי בהם שעור הניכוי עולה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה ולהעמידו על שיעור המס הקבוע בסעיף זה.

‏אישורים ‏אלקטרוניים : בשנים האחרונות מופץ המידע בדבר שיעורי ניכוי המס במקור באופן אלקטרוני. לפיכך, לא מודפסים האישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (להלן: "האישורים"). המידע בדבר האישורים ניתן בשלשה ערוצים אלקטרוניים מקוונים כמפורט בפרק 5.

מכיוון שהמידע זמין באופן אלקטרוני ומקוון, כל משלם תשלום (החייב בניכוי מס במקור) צריך להתעדכן לפחות ‏אחת ‏לחודש, או סמוך ‏לפני ‏ביצוע ‏תשלום לספקים ונותני שירותים, לגבי תוקף זכאותם לאישורים , באמצעים המקוונים המפורטים בפרק 5 .

על אף שבשיטה החדשה להפקת אישורים לא יודפסו כלל אישורים על גבי נייר, הותירה רשות המיסים אפשרות להדפסת אישורים באמצעות האינטרנט  (ומשלוחם ‏בדואר ‏אלקטרוני), באמצעות משרדי השומה ובאמצעות משרדי המייצגים, באופן הבא :

ü     באתר ‏האינטרנט : בקשת אישור וקבלתו בדואר אלקטרוני – האישור יישלח בקובץ PDF.

ü     במשרדי ‏המייצגים: הדפסת אישור באמצעות השאילתא (למייצגים המחוברים לשע"ם).

ü     במשרדי ‏השומה : הדפסת אישור באמצעות השאילתא.

 

תוקף האישורים החדשים יהיה מיום 01/01/2014 עד לתאריך 31/03/2015.

 

לחץ כאן לקישור לקריאת הוראת ביצוע 01-2014 אישורי‏ ניכוי ‏מס ‏במקור ‏ואישורים ‏לפי ‏חוק‏ עסקאות ‏גופים ‏ציבוריים‏ לשנת‏ 2014

You may also like...

כתיבת תגובה