החלטת מיסוי : 8732/14 – חבות במע"מ של קבלת סובסידיות לגני ילדים

החלטת מיסוי : 8732/14

תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף

הנושא:החבות במע"מ של קבלת סובסידיות לשכר לימוד הניתנות לגני ילדים – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1.     עוסק מפעיל גני ילדים לגיל הרך עפ"י חוק חינוך חובה.

2.     בעקבות החלטת ממשלת ישראל מיום 8.1.12 (להלן- "החלטת הממשלה") לפיה תספק המדינה חינוך חינם לילדים בגילאי 4-3, מקבל העוסק תקבולים ממשרד החינוך בהתאם למספר הילדים הלומדים בגנים.

הבקשה:

עמדתנו לעניין החיוב במע"מ של התקבולים המתקבלים ממשרד החינוך.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1.     סעיף 12 לחוק מע"מ קובע כי:

(א)תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן – תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו; הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר….".

2.     בתקנה 3 לתקנות מע"מ נקבע כי:

(א)(1) תרומה, תמיכה או סיוע אחר )להלן – תקבולים(, שניתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה למטרות המפורטות להלן, לא ייחשב כחלק מן המחיר:

….

(ג)סובסידיה לשכר לימוד בגני ילדים".

3.     ככלל, עפ"י סעיף 12 לחוק מע"מ, סיוע או תמיכה המתקבלים בידי העוסק יהיו חלק ממחיר עסקאותיו, להוציא סוגי התקבולים המפורטים בתקנה 3 לתקנות מע"מ.

4.     התקבולים שמקבל העוסק ממשרד החינוך בהתאם להחלטת הממשלה, הינם בגדר סובסידיה לשכר לימוד לגני ילדים אשר צוינה בתקנה 3(א)(ג) לתקנות מע"מ ולכן הם לא יהיו חלק ממחיר עסקאותיו של העוסק, דהיינו הם אינם חייבים במע"מ.

5.     אישורנו יהיה בתוקף כל עוד שהחלטת הממשלה תהיה גם בתוקף.

במידה והחלטת הממשלה תבוטל בעתיד, יהיה אישורינו זה בטל ועל העוסק יהיה לפנות בשנית למחלקה המקצועית (מע"מ).

6.     יודגש כי כל תמורה נוספת המשולמת ע"י הורי הילדים לעוסק (כדוגמת: חוגי העשרה, הסעדה לילדים וכו') חייבת במע"מ בשיעור מלא.

כמו כן, תמיכות הניתנות להורים חייבות במע"מ בשיעור מלא גם אם הן מועברות ישירות לעוסק.

You may also like...

כתיבת תגובה