החלטת מיסוי: 2526/14 – החבות במע"מ של מכירת מנוי יחד עם תווי שי – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי : 2526/14

תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף

הנושא: החבות במע"מ של מכירת מנוי יחד עם תווי שי – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

 1. במסגרת מבצע לגיוס מנויים חדשים למוצר מסוים המסופק באופן קבוע לצרכנים, מציעה חברה המוכרת ללקוחותיה )להלן- "החברה"( שלושה מסלולים אלטרנטיביים:
 1. רכישת מנוי במחיר בסיסי מסוים לחודש למשך ארבעת החודשים הראשונים, שלאחריהם ישלם המנוי מחיר רגיל, שהוא גבוה יותר מהמחיר הבסיסי (להלן – "חלופה א").
 2. רכישת מנוי במחיר הבסיסי בתוספת X ₪ לחודש למשך 4 חודשים, ובנוסף קבלת תלושי שי בערך נקוב מסוים.

במסלול הנ"ל, לאחר ארבעת החודשים הראשונים, בדומה לחלופה א', ישלם המנוי מחיר רגיל (להלן – "חלופה ב").

 1. בשתי החלופות המחיר הבסיסי של המנוי לחודש אינו משתנה והשינוי במחיר הכולל שמשלם המנוי הינו תוצאה ישירה של העלות לחברה של תלושי השי שהמנוי מקבל.

הבקשה:

בפנייתך ביקשת את אישורנו כי מחיר העסקה לצורך חוק מע"מ בחלופה ב' לא יכלול את שווי תלושי השי ויהיה כמחיר העסקה בחלופה א'.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

 1. הגדרת "טובין" בסעיף 1(2) לחוק קובעת:

" זכות, טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים … , ולמעט … ומסמכים סחירים וזכויות בהם".

 1. תלושי שי הינם בגדר "מסמך סחיר", ועל כן מכירתם אינה בגדר עיסקה החייבת במע"מ.
 2. אנו מאשרים, כי ההתקשרות בחלופה ב' כוללת שני מרכיבים:
 1. מכירה ללקוח של מנוי (בדומה לחלופה א') המהווה "עסקה" החייבת במע"מ.
 2. מכירה ללקוח של תלושי שי אשר אינה חייבת במע"מ.
 1. אישור זה מותנה בהתקיים כל התנאים הבאים:
 1. החברה מציעה בו זמנית את שתי החלופות לרכישת המנוי ובהצעה יצוין במפורש המחיר של כל חלופה.
 2. ההפרש בין המחירים של החלופות נובע כל כולו מעלות תלושי השי לחברה (התוספת במחיר המנוי לפי חלופה ב' לא תעלה על עלות תלושי השי לחברה).
 3. בחשבונית המס, אשר תוצא ללקוח הרוכש מנוי בחלופה ב' יפוצלו שני המרכיבים הנמכרים (המוצר ותלושי השי) ויצוין הסכום בשל כל מרכיב כאמור.
 1. יודגש, כי במקרים בהם החברה רוכשת את תלושי השי במחיר הנמוך מהסכום המשולם ע"י הלקוח, מחיר המכירה של המנוי לא יפחת ממחיר רכישת מנוי לפי חלופה א', דהיינו לא פחות ממחיר הבסיס.
 2. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
 3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

You may also like...

כתיבת תגובה