החלטת מיסוי : 6946/14 – מסמך אחר לצורך מכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם נמסרו בישראל

החלטת מיסוי : 6946/14

תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף

הנושא:אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם נמסרו בפועל בישראל – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1.     חברה זרה , שאין לה עסקים או פעילות בישראל והיא בגדר "תושב חוץ" כהגדרתו בסעיף 30(ג) לחוק מע"מ (להלן- "תושב החוץ"), התקשרה בהסכם עם חברה ישראלית המסווגת כ"עוסק" לעניין חוק מע"מ (להלן: "חברה א, ") למכירת מערכת שתתוקן במבנה הממוקם בישראל.

2.     תושב החוץ אחראי כלפי חברה א' על איכות המערכת.

3.     תושב החוץ הזמין מחברה ישראלית אחרת )להלן: "חברה ב"( מרכיבים מסוימים למערכת (להלן- "המרכיבים").

4.     המרכיבים שרכש תושב החוץ מחברה ב' יסופקו ע"י חברה ב' לתושב החוץ באמצעות מסירתם ישירות לחברה א' ולכן לא יהיה בידי חברה ב' רשימון יצוא למרות שהמרכיבים נמכרו על ידה לתושב חוץ, והם חלק ממערכת שמיובאת מחו"ל.

הבקשה:

קבלת אישור כ"מסמך אחר" לעניין סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ לחשבוניות המס שתוציא חברה ב' לתושב החוץ בגין הספקת המרכיבים, כך שעל עסקה זו יחול מע"מ בשיעור אפס בידי חברה ב'.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-

1.     חשבוניות המס אשר יוצאו ע"י חברה ב' לתושב החוץ בגין הספקת המרכיבים לחברה א' יאושרו כ"מסמך אחר" לעניין סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ כך שעל עסקאות אלה של יחול מע"מ בשיעור אפס בידי חברת ב'.

2.     האמור לעיל מותנה בקיום התנאים להלן:

א.     בגין העסקה הנ"ל, חשבוניות המס יונפקו על שם תושב החוץ ויצוין בהן כי מדובר במכירת טובין לתושב החוץ שסופקו בפועל לחברה א' בישראל.

ב.     לחשבוניות המס יצורפו תעודות המשלוח הרלוונטיות המעידות על הספקת המרכיבים בפועל לחברה א' בישראל.

ג.      לתעודות המשלוח יצורף אישור מטעם חברה א' שאכן המרכיבים סופקו לה בישראל.

You may also like...

כתיבת תגובה