החלטת מיסוי 8927/14- מס ערך מוסף בנושא: החובה של תושב חוץ להירשם כעוסק מורשה במע"מ והחבות במע"מ של שירותי תמיכה- החלטת מיסוי בהסכם.

החלטת מיסוי 8927/14- מס ערך מוסף

בנושא: החובה של תושב חוץ להירשם כעוסק מורשה במע"מ והחבות במע"מ של שירותי תמיכה- החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:

1.     חברה תושבת חוץ אשר התאגדה ופועלת מחוץ לישראל בלבד (להלן: "תושבת החוץ") עוסקת בפיתוח ושיווק תוכנות מחשב בכל העולם.

2.     לתשובת החוץ אין סניף בישראל

3.     תושבת החוץ התקשרה בהסכם על תושב ישראל למכירת רישיון לשימוש בתוכנה ומתן שירותים כמפורט להלן.

4.     לעיתים באופן לא קבוע, יישלחו מספר עובדים של תושבת החוץ לישראל לצורך מתן שירותים לתושב ישראל של הטמעת התוכנה וייתכן גם שקבלני משנה ישראליים יתנו בשמה של תושבת החוץ את השירותים לתושב ישראל.

בנוסף, צפוייה תושבת החוץ לספק מחו"ח לתושב ישראל שירותי תמיכה ותחזוקה באופן מקוון.

5.     כל השירותים יינתנו למשך תקופה מוגדרת מראש.

6.     לתשובת החוץ לקוח אחד בלבד בישראל, אין ולא יהיו לה משרדים, סוכנים או מקום אחר בישראל שישמשו אותה, ופרט למפורט לעיל אין לה כל פעילות בישראל.

7.     ככלל, מרבית הפעילות של תושבת החוץ נעשית מחוץ למדינת ישראל, כאשר השירותים הניתנים בישראל הינם זניחים ונלווים למכירת התוכנה על ידה במסגרת פעילותה מחוץ לישראל.

8.     בגין רכיבי התקשורת הכרוכים ברכישת התוכנה והשירותים, תושב ישראל העביר את התמורה לתושבת החוץ באמצעות מוסד כספי בישראל אשר גבה מתושב החוץ גם את סכומי המע"מ בגין היבוא בהתאם לתקנה 6ג' לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976 (להלן: "התקנות").

 

לחץ כאן להמשך קריאת החלטת המיסוי.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה