הטיפול החשבונאי בהיטל השבחה

הטיפול החשבונאי בהיטל השבחה – פרשנות מספר 21 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי היטלים ותקן דיווח כספי בינלאומי 13, שווי הוגן

לקהל לקוחותינו וידידינו שלום רב,
 


בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 והתוספת לחוק זה (להלן יחדיו – "החוק") מוטל היטל השבחה על ידי ועדה מקומית בגין עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת, מתן הקלה או התרת שימוש חורג (להלן – "פעולת השבחה").
  
החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים של המקרקעין או על חוכר לדורות של המקרקעין במועד בו אושרה פעולת השבחה ("מועד הטלת ההיטל"). יחד עם זאת, מועד תשלום היטל ההשבחה יבוצע לא יאוחר מהמועד שהחייב בו "מימש זכויות במקרקעין".

"מימוש זכויות" כאמור הינו אחד מהאירועים המפורטים להלן:


  • קבלת היתר לפי החוק לבניה או לשימוש במקרקעין כפועל יוצא מפעולת השבחה שבעקבותיה חל היטל השבחה;

  • התחלת שימוש במקרקעין כפי שהותר לראשונה בעקבות פעולת ההשבחה; או

  • העברת המקרקעין (או החכירה לדורות בהם), בשלמות או באופן חלקי, או הענקת זכויות במקרקעין, בתמורה או ללא תמורה (למעט, מקרים מסוימים).


על אף שהיטל השבחה כאמור מוטל על ידי ועדה מקומית בשלב אישור פעולת השבחה, תשלומו עשוי להידחות על ידי החייב בו למועד מאוחר יותר – היינו, למועד מימוש הזכויות כמשמעותו בחוק.

הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה קיימה לאחרונה דיון בסוגיות חשבונאיות הכרוכות ביישום  פרשנות מספר 21 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, היטלים (IFRIC 21).
  
הדיון כלל התייחסות, בין היתר, בנוגע לסוגיה הבאות:


  • האם היטל השבחה הינו בתחולת IFRIC 21.

  • מהו עיתוי ההכרה בהתחייבות בגין היטל השבחה.

  • האם וכיצד יובא בחשבון היטל השבחה במסגרת מדידת שוויו ההוגן של נכס מקרקעין, טרם ההכרה בהתחייבות לתשלומו, בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 13 מדידת שווי הוגן (IFRS 13).


לעיקרי סיכום הדיון שהתקיים בנושא בוועדה המקצועית של המוסד לתקינה ועיקרי המסקנות בסוגיות החשבונאיות שהועלו במסגרתו לחץ/י כאן.

לסיכום הדיון שנערך בוועדה המקצועית של המוסד לתקינה, כפי שפורסם על ידי המוסד לתקינהלחץ/י כאן.


  
בברכה,

המחלקה המקצועית

פאהן קנה ושות/ משרד רואי חשבון

You may also like...

כתיבת תגובה