המדד המשולב לחודש מרץ 2014 עלה ב-0.1 אחוז

המדד המשולב למצב המשק בחודש מרץ עלה ב-0.1 אחוז, קצב נמוך במקצת בהשוואה לחצי השנה האחרונה. על אף התמתנות זו, המדד מצביע על המשך צמיחתו של המשק בקצב המתון שמאפיין אותו בשלוש השנים האחרונות. לעליית המדד החודש תרמו במיוחד העלייה במדד הייצור התעשייתי, העלייה במדד יבוא התשומות לייצור, העלייה ביצוא השירותים והעלייה בשיעור המשרות הפנויות. מנגד, הירידה החדה במדד יצוא הסחורות, הירידה במדד יבוא מוצרי הצריכה והירידה שחלה בחודשים הקודמים בהתחלות הבנייה מיתנו את קצב עליית המדד. החודש לא היו עדכונים של ממש בנתוני המדד לחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

החל מהחודש הבא יפורסם המדד המשולב למצב המשק ביום העבודה שלאחר פרסום מדדי הייצור התעשייתי, הפדיון, וייצוא השירותים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אי לכך, בחודש הבא יפורסם המדד המשולב ביום א, 25.5.14, ולא ביום ה, 22.5.14, בחודש שלאחר מכן יפורסם ביום א, 22.6.14 ולא ביום ה, 19.6.15, וכן הלאה.

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

מרץ

 

0.13

פברואר

0.22

0.23

ינואר

0.31

0.28

דצמבר

0.22

0.21

 

 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

מרץ

פברואר

ינואר

דצמבר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

3.37

-1.43

2.01

מדד הפדיון בשירותים (ללא פיננסים, חינוך, ומינהל ציבורי)

 

-0.98

3.26

-0.91

מדד הפדיון במסחר

 

0.08

1.24

-0.05

יבוא מוצרי הצריכה3

-1.35

0.39

2.13

0.58

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים) 3

2.04

-2.43

3.77

-1.48

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 3

-16.69

4.71

7.60

-5.57

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 3

2.04

-4.69

7.37

3.99

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.27

0.34

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי1

2.70

2.61

2.60

2.61

התחלות הבנייה2

 

 

-3.13

-2.08

 
  1. שיעור המשרות הפנויות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.
  2. ממוצע נע לשישה חודשים.
  3. מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס).

You may also like...

כתיבת תגובה