הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס

 

שנת 2013:

מדרגות מס לשנת 2013

השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 5,280 ש"ח

עד לשכר של 63,360 ש"ח

10%

5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח

63,361 ש"ח עד 108,120 ש"ח

14%

9,011 ש"ח עד 14,000 ש"ח

108,121 ש"ח עד 168,000 ש"ח

21%

14,001 ש"ח עד 20,000 ש"ח

168,001 ש"ח עד 240,000 ש"ח

31%

20,001 ש"ח עד 41,830 ש"ח

240,001 ש"ח עד 501,960 ש"ח

34%

שכר הגבוה מ- 41,831 ש"ח

שכר הגבוה מ-501,961 ש"ח

48% על כל שקל נוסף

 
כמו כן יחיד שהכנסתו גבוה מ- 811,560 ₪ יחוייב במס נוסף של 2% (מס יסף).

–        לפי הוראת השעה בביטוח לאומי, המס שמשלמים המעסיקים על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר  הממוצע יעלה ל 6.50% (במקום 5.93%).

–        אבות יקבלו 2 נקודות זיכוי עבור כל ילד עד גיל 3

–        אמהות יקבלו 2 נקוות זיכוי לכל ילד עד גיל 5 ולאחר מכן נקודה אחת עד גיל 18.

 

מס חברות לשנת 2013 – 25%

שיעור הדיבידנד הינו 25% ולבעל מניות מהותי – 30%.

הוצאות בגין תרומות

תרומות למוסדות ציבור ולקרן לאומית או ללב"י יותר זיכוי בשיעור של 30% מסכום התרומה מינימום 180 ₪ אך לא יותר מ- 30% מההכנסה החייבת.

חברות יקבלו זיכוי בגובה מה החברות.

תרומות שלא נוצלו בשנת המס ניתן להעביר לשנים הבאות (מקסימום 3 שנים).

הוצאות כיבוד בעסק:

יותרו 80% מהוצאות כיבוד קל בבית העסק (שתיה קרה, עוגיות וכו..), לא יותרו ארוחות במסעדות או ארוחה לעובדים בסעיף זה.

הוצאות טלפון במקום המגורים:

לא יותרו הוצאות טלפון שאינו נייד הנמצא במקום מגוריו של הנישום אלה אם כן הוכח לפקיד השומה כי מקום מגוריו משמש את עסקו של הנישום. במקרה כזה יותרו ההוצאות כמפורט להלן:

1.     עד סכום שאינו עולה על 23,400 ₪ לשנה, יותר בניכוי 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק ההוצאה העולה על 2,300 ₪, הנמוך מבניהם.

2.     במדיה וסכום הוצאת הטלפון עלה על 23,400 ₪ – יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 4,700 ₪.

הוצאה בגין שיחות לחו"ל יותרו לניכוי ממקום המגורים וזאת אם הוכח כי השיחות שימשו לייצור ההכנסה- יש לנהל לגבי שיחות אלו רישום הכולל: תאריך, יעד, משך שיחה, מהות השיחה).

הוצאות טלפון נייד:

לא יותרו בניכוי הוצאות בגין טלפון נייד עד סכום של 1,200 ₪ או מחצית מההוצאות, לפי הנמוך מבניהם.

הוצאות אירוח בארץ:

לא יותרו הוצאות בגין אירוח בארץ , זאת למעט ניכוי הוצאה לאירוח אדם שהגיע מחו"ל (בסכום סביר ובתנאי שיש תיעוד מלא על שם האורח).

הוצאות שהוצאו במסגרת נסיעה לחו"ל:

הוצאות בחו"ל יוכרו לפי הפירוט להן וזאת בתנאי שהיו הכרחיים ביצור ההכנסה:

הוצאות לרכישת כרטיס טיסה –

1.     בטיסה במחלקת תיירים – יותר מלוא מחיר הכרטיס

2.     בטיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה – יותר מלוא מחיר כרטיס במחלקת עסקים.

הסכום שיותר בשל הוצאות לינה בנסיעה אשר כללה לא יותר מ- 90 לינות –

1.     בגין שבע הלילות הראשונים- יותרו כל הוצאות הלינה בפועל אך לא יותר מ-  259 דולר ללילה.

2.     מהלילה השמיני והלאה-

–        עלות הלינה עד 114 דולר ללילה-  יותרו כל ההוצאה הלינה אך לא יותר מ- 194 דולר.

–        עלות הלינה מעל 114 דולר ללילה- יותרו 75% מהוצאות הלינה או 194 דולר, אך לא פחות מ- 114 דולר ללילה.

הוצאות בגין שכירת רכב בחו"ל –

יותר סכום השכירות של הרכב בפועל אך לא יותר מ- 57 דולר ליום.

הוצאות נוספות בחו"ל

1.     אם נדרשו הוצאות בשל לינה – יותרו מקסימום  73 דולר לכל יום שהייה בחו"ל.

2.     אם לא נדרשו הוצאות לינה – יותרו לא יותר מ- 122 דולר לכל יום שהייה בחו"ל.

חברה משפחתית:

לאחר תיקון 197, חברה שהתאגדה לאחר 1 באוגוסט, 2013 תוכל לבקש להפוך לחברה משפחתית רק פעם אחת, לא יאוחר משלושה חודשים ממועד התאגדותה, זאת באמצעות הגשת בקשה מתאימה לפקיד שומה.

חברות ותיקות יותר, יכלו להגיש בקשה דומה עד ל- 30 בנובמבר 2013, אי הגשת הבקשה עד מועד זה סגרה בפני חברות אלה את האפשרות להפוך לחברה משפחתית

 

ביטוח לאומי: 

שיעור דמי הביטוח לעצמאים

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

6.72%

11.23%

דמי ביטוח בריאות

3.1%

5%

סך הכל

9.82 %

16.23 %

 

תקרה לחישוב ביטוח לאומי – 42,435 ₪

שיעור דמי הביטוח לעובדים שכירים

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק  (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכל

מעסיק

עובד

סך הכל

דמי ביטוח לאומי

4.14%

0.4%

4.54%

5.68%

7%

12.68%

דמי ביטוח בריאות

3.1%

3.1%

5%

5%

סך הכל

4.14 %

3.50 %

7.64 %

5.68 %

12.00 %

17.68%

 

מע"מ

עוסק פטור-

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 לינואר של השנה העוקבת על מחזור עסקאותיו למנהל תחנת מע"מ. מחזור העסקאות של עוסק פטור עמד על סכום של 77,993 ש"ח בשנת 2013.

 

שנת 2014

מדרגות מס לשנת 2014:

 

השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 5,280 ש"ח

עד לשכר של 63,360 ש"ח

10%

5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח

63,361 ש"ח עד 108,120 ש"ח

14%

9,011 ש"ח עד 14,000 ש"ח

108,121 ש"ח עד 168,000 ש"ח

21%

14,001 ש"ח עד 20,000 ש"ח

168,001 ש"ח עד 240,000 ש"ח

31%

20,001 ש"ח עד 41,830 ש"ח

240,001 ש"ח עד 501,960 ש"ח

34%

שכר הגבוה מ- 41,831 ש"ח

שכר הגבוה מ-501,961 ש"ח

48% על כל שקל נוסף

 

כמו כן יחיד שהכנסתו גבוה מ- 811,560 ₪ יחוייב במס נוסף של 2% (מס יסף).

במסגרת חוק ההסדרים נקבע כי בשנת 2014 לא יתבצע עדכון מדרגות המס ליחידים לפי סעיף 120ב לפקודה וסכום מדרגות המס וכן נקודות הזיכוי יוקפאו.

שיעור הדיבידנד הינו 25% ולבעל מניות מהותי – 30%.

נקודות זיכויבגין סיום תואר אקדמאי:

מי שסיים את לימודיו בשנים 2014 – 2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה לאחר השנה שסיים את התואר (ולא למשך 3 שנים כפי שהיה למסימי תואר אקדמאי לפני שנת 2014)

כמו כן ניתנת האופציה לבחור שנה לקבל את נקודת הזיכוי בשנה לאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה.

חישוב נפרד לזוגות העובדים ביחד

ביום 11 בנובמבר 2013 אושר בוועדת השרים לענייני חקיקה תזכיר לביטול המס המאוחד לזוגות נשואים העובדים ביחד, התיקון יאפשר לזוגות נשואים לבצע חישוב נפרד לכל אחד מבני הזוג, ללא מגבלת שכר וזאת החל מינואר 2014.

הכנסה מהימורים והגרלות

במסגרת חוק ההסדרים נקבע כי החל מינואר 2014 יעלה שיעור המס מ- 25% ל- 30% .

מס חברות

בשנת 2014 יעלה שיעור מס החברות ל- 26.5%.

דיבידנד במפעל מועדף

במסגרת חוק ההסדרים עלה שיעור המס החל על דיבידנד ממפעל מועדף משיעור מס של 15% לשיעור מס 20%.

שיעור המס החדש יחול כנראה גם על רווחים שנצברו לפני 2013, ככל שיחולקו לאחר תום השנה.

 

הפרשה לפנסיה:

החל מה- 1/1/14: שיעורי ההפרשות לפנסיה יועלו ל 17.5%

עובד חדש המתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיה קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה, זאת לעומת עובד שיש לו הסדר פנסיוני קודם, ממקום עבודה קודם, לגביו חלה חובה להפריש בגינו הפרשות לפנסיה, לאחר שלושה חדשים אך רטרואקטיבית למן היום הראשון לעבודה.

החל מה- 1/1/14  יכנס לתוקף השינוי  בשיעורי ההפרשות בגין פנסיה בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה. הסכם הפנסיה שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית ומכוחו הוצא צו הרחבה, הינו בתוקף מיום 1.1.08. הסכם זה תוקן ושופר ב 2011.

 

להלן טבלה מעודכנת לגבי אחוזי ההפרשות מהשכר (עד גובה השכר הממוצע במשק):

 

החל מ-

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

 

דיווח מקוון-

במסגרת תיקון 37 לחוק מס ערך מוסף, החל מינואר 2010, החלו מע"מ לחייב עוסקים לדווח באופן מקוון את הדיווח החודשי וזאת למי שמחזור עסקאותיו עלה על 4 מליון ₪ והיה חייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים.

בכל שנה מתווספים חברות נוספות לדרישה זאת לפי גובה מחזור העסקאות שלהם, החל מינואר 2014 חייבים בדיווח מקוון כל מי שמחזור העסקאות עולה על 2 מליון ₪ בשנת 2012 וכן חייב הניהול חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים.

מלכרים-  מחזור עסקאות גבוה מ- 20 מליון ₪ בשנת 2011.

מוסד כספי- מחזור עסקאות גבוה מ 4 מליון ₪ בשנת 2011

 

 

נערך על ידי מיכאל מזרחי, יועץ מס  – מומחה במיסוי חברות ודו"חות מקוונים.

לפרטים נוספים : 0527-331155.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה