הנחיות לסוף שנת 2015 ותחילת שנת 2016

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס

מי חייב בדו"ח שנתי למס הכנסה

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע מי חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה:

(1)     יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים; בן זוג רשום רשאי שלא לכלול את הכנסת בן זוגו, אם הגיש בן הזוג דו"ח נפרד על הכנסותיו, או אם צירף בן הזוג הרשום לדו"ח שלו הצהרה חתומה בידי בן זוגו שבן הזוג ידווח על הכנסותיו בנפרד;

(2)     בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהצהיר כאמור בפסקה (1) כי ידווח על הכנסותיו בנפרד;

 (3)     תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס אך הייתה לו בשנה זו הכנסה חייבת בסכום של 78,830 ₪ או יותר

(4)     יחיד תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס;

(5)     חבר- בני- אדם שהיתה לו הכנסה בשנת המס;

(5א)  אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מס שבח מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין על השבח הריאלי הנובע מהמכירה או מהפעולה, לפי הענין;

(5ב)  לעניין נאמנויות, כל אחד מאלה:

(1)     נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל לפי סעיף 75יב(ג)(1), ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיפים 75ז(ח) או 75יב(ה) ושלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג לפי הוראות סעיף 75ו1, לפי העניין;

(2)     נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו;

(3)     יוצר או נהנה, לפי העניין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיף 75ז(ז) או (ח), או סעיף 75יב(ה) או (ו);

(4)     יוצר מייצג או נהנה מייצג, לפי העניין, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיף 75ו1; 

לכל מונח בפסקה זו תהיה המשמעות הנודעת לו בסעיף 75ג או בסעיף 75ו1, לפי העניין;

(5ג)   בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 75ב, בחברת משלח יד זרה, כהגדרתה בסעיף 5, או בחברה נשלטת זרה, כהגדרתה בסעיף 75ב;

(5ד)   אדם שעשה פעולה שנקבעה לפי סעיף קטן (ז) כתכנון מס החייב בדיווח;

(6)     כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו, ואפילו אינו חייב בהגשת דו"ח לפי פסקאות (1) עד (5).

(א1)   הוגש דו"ח הכולל את ההכנסות של שני בני זוג, יחתום כל אחד מבני הזוג על הדו"ח לאישור נכונות המוצהר על חלקו.

(ב)     הדו"ח יפרט את ההכנסה שהיתה למוסרו בשנת המס שאליה מתייחס הדו"ח וכן כל הפרטים הדרושים לענין פקודה זו לגבי אותה הכנסה, ויצורפו אליו –

(1)     מאזן וחשבון ריווח והפסד – אם הדו"ח מבוסס על מערכת חשבונות מלאה לפי שיטת החשבונאות הכפולה;

(2)     פירוט החישוב שעליו בוססה ההכנסה המוצהרת – אם הדו"ח מבוסס על מערכת חשבונות שאיננה כאמור בפסקה (1);

 

מי זכאי לפטור מהגשת דו"ח

סעיף 134א לפקודה מפרט מי זכאי לפטור מהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה:

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור, בתנאים או ללא תנאים, מחובת הגשת דו"ח את המפורטים להלן:

 (1)     מי שעיקר הכנסתו היא הכנסת עבודה, קיצבה או הכנסה ששילם עליה מס לפי סעיף 122;

(2)     מי שהכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או משלח- יד והן לא עלו על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שעל פי סעיפים 34 ו-36;

(3)     תושב חוץ;

 (4)     מי שקיבל הכנסה שנוכה ממנה מס במקור כדין או שחל לגביה פטור ממס, וללא הכנסה זו היה פטור מחובת הגשת דין וחשבון.

 (5)     נאמן, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו, שהיו לו בישראל רק הכנסה הפטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס כדין, או נכס שההכנסות ממנו פטורות ממס.

 

שנת 2015:

מדרגות מס לשנת 2015

 

השכר החודשי

השכר השנתי

אחוז המס

עד לשכר של 5,270 ש"ח

עד לשכר של 63,240 ש"ח

10%

5,271 ש"ח עד 9,000 ש"ח

63,241 ש"ח עד 108,000 ש"ח

14%

9,001 ש"ח עד 13,990 ש"ח

108,001 ש"ח עד 167,880 ש"ח

21%

13,991 ש"ח עד 19,980 ש"ח

167,881 ש"ח עד 239,760 ש"ח

31%

19,981 ש"ח עד 41,790 ש"ח

239,761 ש"ח עד 501,480 ש"ח

34%

שכר הגבוה מ- 41,791 ש"ח

שכר הגבוה מ-501,481 ש"ח

48% על כל שקל נוסף

 

 

 

כמו כן יחיד שהכנסתו גבוה מ- 810,720 ₪ יחוייב במס נוסף של 2% (מס יסף).

 • לפי הוראת השעה בביטוח לאומי, המס שמשלמים המעסיקים על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר  הממוצע יעלה ל 6.50% (במקום 5.93%).
 • אבות יקבלו 2 נקודות זיכוי עבור כל ילד עד גיל 3
 • אמהות יקבלו 2 נקוות זיכוי לכל ילד עד גיל 5 ולאחר מכן נקודה אחת עד גיל 18.

מס חברות לשנת 2015 – 26.5%

שיעור הדיבידנד הינו 25% ולבעל מניות מהותי – 30%.

שכר דירה פטור ממס

סכום שכר הדירה שפטור ממס לשנת 2015 עמד על 5,070 ₪ לחודש.

הוצאות בגין תרומות

תרומות למוסדות ציבור ולקרן לאומית או ללב"י יותר זיכוי בשיעור של 30% מסכום התרומה מינימום 180 ₪ אך לא יותר מ- 30% מההכנסה החייבת.

חברות יקבלו זיכוי בגובה מה החברות.

תרומות שלא נוצלו בשנת המס ניתן להעביר לשנים הבאות (מקסימום 3 שנים).

קרן השתלמות לעצמאים

התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית של  יחיד עד לתקרת הכנסה חייבת של 263,000 ש"ח. על מנת ליהנות מניכוי הנ"ל יש להפקיד סכום הפקדה של 7% כאשר מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת.

 

הוצאות כיבוד בעסק:

יותרו 80% מהוצאות כיבוד קל בבית העסק (שתיה קרה, עוגיות וכו..), לא יותרו ארוחות במסעדות או ארוחה לעובדים בסעיף זה.

הוצאות טלפון במקום המגורים:

לא יותרו הוצאות טלפון שאינו נייד הנמצא במקום מגוריו של הנישום אלה אם כן הוכח לפקיד השומה כי מקום מגוריו משמש את עסקו של הנישום. במקרה כזה יותרו ההוצאות כמפורט להלן:

 1. עד סכום שאינו עולה על 23,400 ₪ לשנה, יותר בניכוי 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק ההוצאה העולה על 2,300 ₪, הנמוך מבניהם.
 2. במדיה וסכום הוצאת הטלפון עלה על 23,400 ₪ – יותר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 4,700 ₪.

הוצאה בגין שיחות לחו"ל יותרו לניכוי ממקום המגורים וזאת אם הוכח כי השיחות שימשו לייצור ההכנסה- יש לנהל לגבי שיחות אלו רישום הכולל: תאריך, יעד, משך שיחה, מהות השיחה).

הוצאות טלפון נייד:

לא יותרו בניכוי הוצאות בגין טלפון נייד עד סכום של 1,200 ₪ או מחצית מההוצאות, לפי הנמוך מבניהם.

הוצאות אירוח בארץ:

לא יותרו הוצאות בגין אירוח בארץ , זאת למעט ניכוי הוצאה לאירוח אדם שהגיע מחו"ל (בסכום סביר ובתנאי שיש תיעוד מלא על שם האורח).

הוצאות שהוצאו במסגרת נסיעה לחו"ל:

הוצאות בחו"ל יוכרו לפי הפירוט להן וזאת בתנאי שהיו הכרחיים ביצור ההכנסה:

הוצאות לרכישת כרטיס טיסה –

 1. בטיסה במחלקת תיירים – יותר מלוא מחיר הכרטיס
 2. בטיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה – יותר מלוא מחיר כרטיס במחלקת עסקים.

הסכום שיותר בשל הוצאות לינה בנסיעה אשר כללה לא יותר מ- 90 לינות –

 1. בגין שבע הלילות הראשונים- יותרו כל הוצאות הלינה בפועל אך לא יותר מ-  259 דולר ללילה.
 2. מהלילה השמיני והלאה-
 • עלות הלינה עד 114 דולר ללילה-  יותרו כל ההוצאה הלינה אך לא יותר מ- 194 דולר.
 • עלות הלינה מעל 114 דולר ללילה- יותרו 75% מהוצאות הלינה או 194 דולר, אך לא פחות מ- 114 דולר ללילה.

הוצאות בגין שכירת רכב בחו"ל –

יותר סכום השכירות של הרכב בפועל אך לא יותר מ- 57 דולר ליום.

הוצאות נוספות בחו"ל

 1. אם נדרשו הוצאות בשל לינה – יותרו מקסימום  73 דולר לכל יום שהייה בחו"ל.
 2. אם לא נדרשו הוצאות לינה – יותרו לא יותר מ- 122 דולר לכל יום שהייה בחו"ל.

שווי שימוש ברכב צמוד

 

החל משנת המס  2010חושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה החל מ- 01/01/2010 כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

שיעורי שווי השימוש החדש בשנת 2013 הינם: 2.48% ממחיר הרכב לצרכן. תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש 497,090 ₪ .

הנוסחה לחישוב שווי שימוש:

שיעור שווי שימוש X מחיר מתואם X הצמדה למדד- 550 ש"ח לרכב היברידי.

ביום 31/12/2014 יש לרשום את מד הק"מ של כל הרכבים בעסק. למרות שהתקנות שונו וחישוב ההוצאה המוכרת אינה מתבססת עוד על מס' הק"מ, הרי שחובת רישום מד הק"מ  עדיין קיימת, ומהווה תנאי להכרה בהוצאות הרכב.

רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010 יש לזקוף לגבם שווי שימוש בהתאם לתקנות הישנות לפי 7 קבוצות מחיר.

קבוצת מחיר

שווי שימוש חודשי

1

2730

2

2,960

3

3,810

4

4570

5

6320

6

8190

7

10540

אופנוע L3 

910

 

מלאי

נישום אשר חייב לערוך "רשימת מלאי" (בהתאם להוראות ניהול ספרים), חייב לערוך "מפקד מצאי" ביום 31/12/2015. ניתן גם לערוך את "מפקד המצאי" בין 21/12/2015 ל- 10/1/2016, בתנאי שנערכה רשימת התאמה ליום 31/12/2015. כמו כן, ניתן לערוך את "מפקד המצאי" גם בין התאריכים 1/12/2015 ל- 31/1/2016, בתנאי שנערכה רשימת התאמה, כאמור, ובתנאי נוסף – שנמסרה על-כך הודעה מראש לפקיד השומה.

תמריץ לתשלום המס החייב:

סכום שישולם עד ליום 31 בינואר 2016, פטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית.

סכום שישולם עד ליום 28 בפברואר 2016, יזכה לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית.

סכום שישולם עד ליום 31 במרץ 2016, יזכה לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

 

ביטוח לאומי: 

שיעור דמי הביטוח לעצמאים

 

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

דמי ביטוח לאומי

6.72%

11.23%

דמי ביטוח בריאות

3.1%

5%

סך הכל

9.82 %

16.23 %

 

 

תקרה לחישוב ביטוח לאומי – 42,435 ₪

 

שיעור דמי הביטוח לעובדים שכירים

 

 

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק  (שיעור מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכל

מעסיק

עובד

סך הכל

דמי ביטוח לאומי

3.45%

0.4%

3.85%

6.75%

7%

13.75%

דמי ביטוח בריאות

3.1%

3.1%

5%

5%

סך הכל

3.45%

3.50 %

6.95%

6.75%

12.00 %

18.75%

 

 

מע"מ

עוסק פטור-

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 לינואר של השנה העוקבת על מחזור עסקאותיו למנהל תחנת מע"מ. מחזור העסקאות של עוסק פטור עמד על סכום של 100,000 ש"ח בשנת 2015.

 שנת 2016

 

מס חברות

בשנת 2016 שיעור מס החברות ירד ל-  25%.

דיבידנד במפעל מועדף

במסגרת חוק ההסדרים עלה שיעור המס החל על דיבידנד ממפעל מועדף משיעור מס של 15% לשיעור מס 20%.

שיעור המס החדש יחול כנראה גם על רווחים שנצברו לפני 2013, ככל שיחולקו לאחר תום השנה.

הכנסה מהימורים והגרלות

במסגרת חוק ההסדרים נקבע כי החל מינואר 2014 יעלה שיעור המס מ- 25% ל- 30% .

הפרשה לפנסיה:

החל מה- 1/1/14: שיעורי ההפרשות לפנסיה יועלו ל 17.5%

עובד חדש המתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיה קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה, זאת לעומת עובד שיש לו הסדר פנסיוני קודם, ממקום עבודה קודם, לגביו חלה חובה להפריש בגינו הפרשות לפנסיה, לאחר שלושה חדשים אך רטרואקטיבית למן היום הראשון לעבודה.

החל מה- 1/1/14  יכנס לתוקף השינוי  בשיעורי ההפרשות בגין פנסיה בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה. הסכם הפנסיה שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית ומכוחו הוצא צו הרחבה, הינו בתוקף מיום 1.1.08. הסכם זה תוקן ושופר ב 2011.

להלן טבלה מעודכנת לגבי אחוזי ההפרשות מהשכר (עד גובה השכר הממוצע במשק):

 

החל מ-

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

1.1.2015

6%

5.5%

6%

17.5%

 

 

נקודות זיכוי:

מי שסיים את לימודיו בשנים 2014 – 2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנה לאחר השנה שסיים את התואר (ולא למשך 3 שנים כפי שהיה למסימי תואר אקדמאי לפני שנת 2014)

כמו כן ניתנת האופציה לבחור שנה לקבל את נקודת הזיכוי בשנה לאחר סיום הלימודים או בשנה שלאחריה.

חישוב נפרד לזוגות העובדים ביחד

ביום 11 בנובמבר 2013 אושר בוועדת השרים לענייני חקיקה תזכיר לביטול המס המאוחד לזוגות נשואים העובדים ביחד, התיקון יאפשר לזוגות נשואים לבצע חישוב נפרד לכל אחד מבני הזוג, ללא מגבלת שכר וזאת החל מינואר 2014.

דיווח מקוון-

במסגרת תיקון 37 לחוק מס ערך מוסף, החל מינואר 2010, החלו מע"מ לחייב עוסקים לדווח באופן מקוון את הדיווח החודשי וזאת למי שמחזור עסקאותיו עלה על 4 מליון ₪ והיה חייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים.

בכל שנה מתווספים חברות נוספות לדרישה זאת לפי גובה מחזור העסקאות שלהם, החל מינואר 2014 חייבים בדיווח מקוון כל מי שמחזור העסקאות עולה על 2 מליון ₪ בשנת 2012 וכן חייב בניהול חשבונות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים.

מלכרים-  מחזור עסקאות גבוה מ- 20 מליון ₪ בשנת 2011.

מוסד כספי- מחזור עסקאות גבוה מ 4 מליון ₪ בשנת 2011

החל מיום 01 בינואר 2015 תחול חובת הדיווח המקוון על כל עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי עולה על 1,500,000 ש"ח .

 

נערך ע"י מיכאל מזרחי – יועץ מס .  לפרטים נוספים : Mizrahi@Tax2me.com.

 

 

 • אין לראות באמור לעיל ייעוץ ו/או תחליף לכך, האמור הינו לשם מסירת מידע כללי בלבד ואינו מחליף את האמור בחוק. (במידה ויש סתירה בסכומים ובשיעורים יש להסתמך על הוראות החוק בלבד). ט.ל.ח

 

 

רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין – פורטל המסים שלכם ובשבילכם

You may also like...

2 Responses

 1. מאתDan:

  מה תקרת הפטור לשכירות דירה לשנת 2016?

כתיבת תגובה