העברת כספים לחו"ל ללא ניכוי מס ואו בניכוי מס מוקטן

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס

כאשר תושב ישראל מעביר תשלום לתושב חוץ דרך הבנק, הבנק מנכה באופן אוטומטי 25% מס במקור מסכום התשלום, זאת עפ"י סעיף 170 לפקודה, המטיל חובה על כל המשלם לתושב חוץ כל הכנסה חייבת לפי פקודה זו (זולת אם נוכה מס במקור מההכנסה  לפי  הסעיפים 161 ו164- לפקודה) חייב לנכות מס בשיעור 25%, אלא אם כן המציא אישור על פטור או הפחתה מאת פקיד השומה.

להלן סעיף 170 לפקודה:

“כל המשלם לאדם שאינו תושב ישראל, לו או לאחר בשבילו, כל הכנסה חייבת לפי פקודה זו, שאינה הכנסה שממנה נוכה מס לפי סעיפים 161 ו-164, חייב לנכות מאותה הכנסה, בעת תשלומה, מס של 25 אגורות לכל שקל אם מקבל התשלום הוא יחיד, ומס בשיעור המוטל לפי הסעיפים 126  ו- 127 אם מקבל התשלום הוא חבר בני אדם, או שיעור אחר שיקבע להם פקיד השומה בהודעה בכתב, אך רשאי פקיד השומה להתיר את תשלום ההכנסה ללא ניכוי מס, אם הוכח להנחת דעתו, כי המס כבר שולם או ישולם בדרך אחרת.”

 

על מנת להקטין את לבטל את שיעור המס שיש לנכות, על הנישום לפנות בבקשה לפקיד השומה ועפ"י תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ) רשאי פקיד השומה להקטין או לבטל את שיעור מס הניכוי. בפניה לפקיד השומה יש לצרף טופס ס"מ 114 שמילא המשלם או טופס 114A שמילא מקבל התשלום וכן אסמכתאות על מהות התשלום

כמו כן בהוראת ביצוע 34/93 שדנה בנושא ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ישנם תשלומים שהעברתם לתושב חוץ מותרת ללא ניכוי מס במקור כמפורט הלן:

בהתאם לסעיף 2(3) לתקנות האמורות, מוסמך הנציב לקבוע לגבי סוגי תשלום, ניכוי מס בשעור מוקטן או פטור מניכוי מס במקור.

סוגי התשלומים שקבע הנציב, אשר העברתם לתושבי חוץ מותרת בלא ניכוי במקור, על פי הצהרת המשלם (בטופס סמ/114, או בתחליפו כאמור בסעיף 2.1 לעיל) ו/או בהסתמך על מסמכים מאמתים, מפורטים להלן:

1.     רכישת טובין מוחשיים (למעט תוכנות מחשב – מאחר  שבמקרים  רבים מהותה האמיתית של ההתקשרות היא מתן "זכות שימוש" והתשלום הינו בגדר תמלוג החייב במס ובניכוי במקור).

1.1  ניתן להסתפק ברשימון היבוא כאסמכתא, בלא צורך בהצהרת המשלם.

1.2  ניתן להסתפק בהצהרת המשלם כאסמכתא, בלא צורך ברשימון יבוא, לגבי יבוא טובין  שערכם  הכולל  אינו  עולה  על $500, ובלבד שהמשלם הצהיר כי  יבוא  זה  איננו בתחום עסקו או משלח ידו.

2.     עמלות כתב ("קורספונדנט")  לבנקים  בחו"ל,  בלא  צורך  בהצהרת המשלם.

3.     שירותי הובלה יבשתיים,  ימיים  ואוויריים,  המבוצעים  בשלמותם בחו"ל.

4.     שירותי נמל,  פריקה,  טעינה  ואיחסון  בחו"ל,  לרבות  תשלומים לעמילי מכס בחו"ל.

5.     שרותים הניתנים לחברות ספנות ותעופה ישראליות, הפועלות בקווים בינלאומיים, למעט תשלומים בגין שרותים שבוצעו בארץ .

6.     שירותי ספנות או תעופה בינלאומיים, המבוצעים על ידי תושב  אחת המדינות אשר איתן לישראל הסכם תקף לענין זה או  שלגביהן  ניתן צו לפי סעיף 70 או 75 לפקודה (רשימת המדינות מפורטת בנספח  ג' המצ"ב).

7.     שירותי תיירות המבוצעים בשלמותם בחו"ל.

8.     שירותי ביטוח בחו"ל לכיסוי סיכונים בחו"ל.

9.     שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל  על  ידי  נותני  שירותים בחו"ל, לרבות סוכנים, בתנאי שהמשלם  הצהיר  כי  המקבל  או  מי מטעמו לא שהה  בישראל  לעניין  ביצוע  השירותים  שבגינם  שולם      התשלום וסך התשלום בגין שירותים אלה בשנת  המס  על  ידי  אותו משלם אינו עולה על $60,000. [1]

10.  החזר מקדמה ללקוח, ובלבד שסכום ההחזר אינו  כולל  רבית  ואינו עולה על סכום המקדמה.

11.  אגרות  לרישום  פטנט,  בדיקת  תקנים,  רישום  חברות  וכיוצ"ב, לרשויות מוסמכות בחו"ל.

12.  תשלומי חובה לרשויות שלטוניות בחו"ל על פי דרישה לתשלום.

13.  דמי מינוי לכתבי עת המוצאים לאור בחו"ל.

14.  דמי חבר לארגון בינלאומי בחו"ל.

15.  דמי כניסה או דמי השתתפות בסמינר, בכנס, בקונגרס  או  בתערוכה המתקיימים בחו"ל.                                                                                                             

16.  הוצאות פרסום בחו"ל. 

17.  דמי שימוש המשולמים ע"י מציג עבור ביתן בתערוכה. 

18.  דמי השתתפות במכרזים בחו"ל. 

19.  רכישת כרטיסי טיסה בחו"ל. 

20.  שכר לימוד, דמי הרשמה, דמי בחינות וכיוצ"ב, המשולמים  למוסדות

21.  דמי שכירות לצרכים פרטיים, שלא  נתבעו  בישראל  כהוצאה  לצרכי מס.

22.  תמורה מעסקת מקרקעין, כאשר קיים אישור ממנהל מס שבח על  תשלום מלוא מס השבח או פטור ממנו.   

23.  רכישת זכויות סוציאליות ממדינת חוץ או  ממוסד  שבשליטת  מדינת חוץ.

24.  קיצבאות המשולמות לתושב חוץ על פי אחד החוקים המנויים להלן:

א.     חוק הבטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.

ב.     חוק  הנכים  (תגמולים  ושיקום),   תשי"ט-1959   (נוסח משולב); 

ג.      חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד1954-;  

ד.     חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז1957-;   

ה.     חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל1970-;

ו.       חוק הגימלאות לנפגעי ספר, תש"יז1956-; 

ז.      חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו1955-;

ח.     חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך1960-; 

ט.     חוק משפחות חיילים שנספו  במערכה  (תגמולים  ושיקום), תש"י1950-.                                        

25.  קיצבאות – על פי מסמך מטעם המשלם (לרבות הודעת זיכוי),  המפרט את מהות הזיכוי כפנסיה או קיצבה  ו/או  תלוש  הפנסיה,  במגבלת הסכום הנקוב במסמך. 

26.  עזבונות – על סמך צו ירושה ו/או אישור בימ"ש בעניין  העיזבון,במגבלת הסכומים המיוחסים ליורשים בחו"ל. 

27.  דמי מזונות ששולמו לפי דין.

28.  מתנות ותמיכות לקרובי משפחה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה.

29.  הקצבה עבור נסיעה רפואית והוצאות לטיפול רפואי בחו"ל.     

30.  פדיון אגרות מדינת ישראל (בונדס).    

31.  תמורה ממכירה או מפדיון ני"ע הנסחרים בבורסה בתל-אביב.

32.   תמורה בעד רכישת ניר ערך חוץ. 

33.  תמורה בגין מכירה בודדת של רכב פרטי שבבעלות יחיד.

34.  העברות למקבל שהינו יחיד  בסכום  שאינו  עולה  על  $500  לשנה למשלם.

35.  העברות מחשבון פקדון לא תושב לחשבון פקדון לא תושב.

 

בנוסף לאמור לעיל ניתן לחברה המסווגת כ"חברה מיוחדת", הרשות להעביר לחו"ל כל תשלום ללא אישור מוקדם מרשויות המס (למעט מספר חריגים) חברה כאמור נדרשת להציג למוסד הכספי המעביר אישור על היותה חברה מיוחדת ואישור, חתום על ידי מורשה חתימה המוסמך לעניין זה, על היות ההעברה פטורה ממס או שיחול עליה מס מופחת.

"חברה מיוחדת" הינה חברה שעונה על מספר תנאים ואשר קיבלה אישור ספציפי מפקיד השומה להיותה "חברה מיוחדת", להלן התנאים לחברה מיוחדת (מתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93):

1.     חברה הרשומה בישראל והיא תושבת ישראל.

2.     לחברה פעילות מוכחת בישראל של לפחות 5 שנים באותו תחום עיסוק.

3.     לחברה מחזור העולה על 10 מליון דולר בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו להגשת הבקשה להחשב כחברה מיוחדת. פקיד השומה רשאי לאפשר עריכת ממוצע תלת שנתי.

4.     בכל הדו"חות הכספיים לשלוש שנות המס שקדמו להגשת הבקשה, לא הייתה הימנעות או הסתייגות מטריאלית של רואה החשבון המבקר.

5.     החברה מגישה לרשויות המס את כל הדו"חות במועד, ואין לה חובות מס  כולל מס שבח או חובות ניכויים כמשמעותם בפקודה, להוציא חובות  בהסדר.

6.     פקיד השומה בעצמו אישר את בקשתה של החברה להחשב כחברה מיוחדת.

 

האמור לעיל יחול גם על חברה בת בשליטה מלאה (100%) של חברה מיוחדת, אם החברה המיוחדת אישרה בכתב כי היא מקבלת על עצמה את כל החובות  וההתחייבויות של חברת הבת בקשר להעברת התשלום לחו"ל.

 


[1] הסכום תוקן נכון לינואר 2014 ל- 250,000$ לכל משלם.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למיכאל מזרחי, יועץ מס בטלפון: 0527-331155.

 

האמור לעיל הינו לצורך מסירת מידע תמציתי בלבד ואינו מחליף את האמור בחוק, אין לראות באמור ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית. ט.ל.ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה