הקריטריונים להחזר מלא או חלקי של מסים עקיפים על ידי הוועדה להחזר מסים עקיפים

הוועדה להחזר מיסים עקיפים

מתפרסמים בזה הקריטריונים להחזר מלא או חלקי של מסים עקיפים על ידי הוועדה להחזר מסים עקיפים שבמשרד האוצר.

 

פרק א' – הרכב הוועדה וסמכויותיה

א.    כללי

1.     הוועדה להחזר מסים עקיפים שבמשרד האוצר (להלן – "הוועדה") מתמנית ע"י שר האוצר.

2.     הוועדה דנה בפניות של יחידים או גופים המבקשים לקבל את החזר המסים העקיפים, שהם חייבים בהם על פי חוק.

3.     הוועדה פועלת בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידיה בהתייעצות עם משרד המשפטים.

4.     הוועדה פועלת במגבלות תקציב המוקצה לה במסגרת חוק התקציב השנתי. (תקנה 13010301 "הקלות במסים כללי").

5.     בבואה להחליט בבקשות להחזר מסים עקיפים, שוקלת הוועדה את כל נסיבות המקרה של כל בקשה, תוך יישום שוויוני וענייני של הקריטריונים שנקבעו על ידיה, לרבות בדיקת זהות הפונה, מצבו הכלכלי והבריאותי לפי העניין, וקיום חובותיו לרשויות המס.

6.     על פי החלטת הוועדה, החזר המסים העקיפים יכול להיות מלא או חלקי, לאחר תשלום המס על ידי הפונה, או כתשלום המס שהוועדה מעבירה במקומו של הפונה לרשות המסים בישראל.

 

ב.    הרכב הוועדה

1.     החברים בוועדה הם נציגים של: מינהל הכנסות המדינה, רשות המסים בישראל, אגף החשב הכללי ואגף התקציבים שבמשרד האוצר.

2.     הוועדה תמנה לא פחות מחמישה חברים, וביניהם היועץ המשפטי לרשות המיסים בישראל או נציגו, והחשב לרשות המסים בישראל או נציגו.

3.     מניין חוקי לקבלת ההחלטות הוא שלושה חברים, ביניהם היועץ המשפטי לרשות המסים בישראל או נציגו, והחשב לרשות המסים בישראל או נציגו.

ג.      סמכויות הוועדה

1.     הוועדה מוסמכת להחליט על אופן הטיפול בבקשות, בהתאם לקריטריונים שיפורטו  בהמשך, בדבר החזר/כיסוי )להלן-"החזר מיסים עקיפים"( מסים עקיפים, כמפורט בזה:

א.     החזר מסים עקיפים המתבקש מכוח הסכמים בינלאומיים או החזר מסים עבור מדינות )לרבות נציגי הממשל באותה מדינה( במקרים בעלי חשיבות מדינית עליונה, לפי קביעת משרד החוץ שתיעשה בכתב, ותנומק.

·       רצ"ב נוהל החזר מע"מ לשגרירויות וכוחות או"ם המהווה חלק בלתי נפרד מקריטריונים.

·       במקרים מיוחדים, יאושר החזר מסים עקיפים עד שנתיים אחורה, בהמלצת משרד החוץ וקבלת מכתב הסבר מנומק.

·       במקרים חריגים בעלי משמעות ליחסי החוץ של מדינת ישראל תוכל הועדה לשקול אף מעבר לתקופות האמורות.

ב.     החזר מע"מ ששולם ע"י ארגוני סעד בינלאומיים כמשמעותם בפרט 17 לנספח לתעריף המכס, ברכישה של טובין החיוניים לפעילות הארגונים וכן כיסוי מע"מ על טובין שיובאו לארץ ע"י הארגונים במסגרת פרט 17 לנספח לתעריף המכס.

ג.      החזר מסים עקיפים, למעט מע"מ על עסקאות בישראל, במקרים הומניטאריים חריגים במיוחד.

ד.     החזר מסים עקיפים על תרומות של טובין מחו"ל המגיעות בעת מלחמה, מצב חרום או מצב מיוחד, שהוכרז ע"י שר הביטחון, לצורך סיוע הן לצבא והן לעורף. ה( החזר מסים עקיפים לאחר תום זכויות המועד של הזכאים לכך בשל סיבות שיפורטו להלן.

2.     הוועדה אינה מטפלת בבקשות להחזר מסים עקיפים של גופים )כגון עמותות( המקבלים  סיוע כספי מהמדינה.

 

פרק ב' – הפנייה לוועדה

 

א.     אופן הפנייה לוועדה

1.     הפניה לוועדה תהיה באמצעות רשות המסים בישראל, שתצרף לועדה את עמדתה בעניין הפנייה.

2.     את הפנייה יש לשלוח לידי מרכזת הוועדה להחזר מסים עקיפים ברשות המסים בישראל, רחוב בנק ישראל 5, ת"ד 321 ירושלים 21112, או לפנות במייל לכתובת: .RUTHS@CUSTOMS.MOF.GOV.IL

3.     הפנייה לוועדה תהיה בכתב, תוך תיאור כל הפרטים הנדרשים והסיבות לבקשה להחזר המסים העקיפים, ויצורפו לה כל המסמכים הבאים, לפני העניין:

א.     אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר נכות או מחלה של הפונה.

ב.     אישור לשכת הרווחה המטפלת באזור מגוריו של הפונה לגבי מצבו הכלכלי- חברתי .

ג.      תלושי משכורת, וכל אישור אחר המעיד על הכנסות הפונה מכל מקור.

ד.     כל מסמך אחר ו/או ראייה נוספת, שיידרשו ע"י הוועדה.

הוועדה לא תדון בבקשות להחזר מסים עקיפים שהוגשו בשיהוי, שאינו מוצדק לדעתה.

 

 

פרק ג' – הקריטריונים להחלטות הוועדה

 

א.     החזר מס רכישה בקניית דירת מגורים

החזר מס רכישה על קניית דירת מגורים ייעשה בהתקיים כל התנאים הבאים:

1.     מחלה או נכות של ילד הסמוך לשולחן הוריו, המצדיקות לדעת הוועדה מעבר לדירה חדשה.

2.     מצב כלכלי קשה של הפונה.

3.     ערך הדירה החדשה אינו גבוה מערך הדירה הנמכרת.

4.     היה וערך הדירה החדשה גבוה מערך הדירה הנמכרת, לא יעלה סכום החזר המס על המס הנדרש על ערך הדירה הנמכרת, ובכל מקרה, לא יעלה סכום ההחזר על המס החל על דירה שערכה בשקלים עולה על – 180,000 $.

5.     לבקשה יצורפו כל המסמכים המפורטים בפרק ב' סעיף א.3.

 

ב.     החזר מסים עקיפים ביבוא או ברכישה מקומית )למעט רכב( לעולים ולתושבים חוזרים  לאחר תום תקופת הזכויות יבוצע במקרים חריגים בלבד המפורטים להלן:

 

1.     המטען נשלח/ישלח לארץ בפרק זמן סביר בתוך ו/או לאחר תקופת הזכויות של הזכאי,  והגיע/יגיע באיחור מסיבות שאינן תלויות בו (כגון: מלחמה, שביתה, גירושין וכדומה).

2.     האיחור במימוש הזכויות נעשה עקב בעיות בריאות מוכחות.

3.     לעניין החזר מסים עקיפים על רכישת ו/או יבוא ציוד חשמלי, הזכאי לא ניהל  בתקופת הזכאות משק בית עצמאי מסיבות שאינן תלויות בו.

 

ג.      החזר מסים עקיפים ברכישת רכב לבעלי זכויות )עולים ו/או תושבים חוזרים ששהו 6 שנים  בחו"ל( לאחר תום תקופת הזכויות או בשל אי יכולת להמציא רישיון נהיגה, יבוצע במקרים  חריגים כמפורט בזה:

ג1. החזר מסים עקיפים לאחר תום תקופת הזכויות:

 

1.     הוכח, כי בעלי זכויות הוטעו ע"י רשות מרשויות המדינה, המוסמכת למסור מידע  בעניין מועד תקופת הזכויות.

2.     בשל נסיבות שאינן תלויות בבעלי הזכויות )כגון: מלחמה, שביתה(.

3.     בשל נכות או מחלה של בעלי הזכויות או של קרוביהם מדרגה ראשונה הסמוכים על  שולחנם או בשל כוח עליון, נמנע מבעלי הזכויות מלממש את זכאותם בתוך תקופת  הזכויות.

4.     בכל המקרים האמורים, החזר המסים העקיפים יבוצע בהתקיים כל התנאים הבאים:

א.     בעלי הזכויות יציגו שני רישיונות נהיגה שבתוקף:

1.     רישיון נהיגה שהונפק בארץ המגורים האחרונה, לפני כניסת בעלי הזכויות לישראל,  ושהיה בר-תוקף במועד כניסתם האמורה.

2.     רישיון נהיגה ישראלי בר-תוקף במועד הגשת הבקשה.

ב.     פנייתם הראשונה של בעלי הזכויות לקבלת החזר מסים עקיפים נעשתה תוך פרק זמן  סביר מיום שגילו כי תמו זכויותיהם, ובלבד שחלפו פחות משנתיים מתום תקופת הזכויות.

ג.      החזר מסים עקיפים לא יעלה על סך 20,000 ₪.

 ג.2 החזר מסים עקיפים על אף חוסר ברישיון נהיגה:

1. בעלי רישיון נהיגה בישראל שלא היה ברשותם רישיון נהיגה תקף מחוץ לישראל בשל נכות או מחלה מוכחים.

2. בעלי זכויות שבשל נכות או מחלה אין ברשותם רישיון נהיגה תקף וקרוב משפחה מדרגה ראשונה נוהג במקומם ועבורם יאושר החזר מסים עקיפים על רכב לבעל זכויות, ובלבד שקרוב המשפחה כאמור, בעל רישיון נהיגה ישראלי בר תוקף, מתגורר עימם ושניהם מנהלים משק בית משותף, והוכח ששנתיים לפני עלייתם היה ברשותם רכב במדינת המוצא.

  במקרים האמורים החזר המסים העקיפים יבוצע בהתקיים התנאים הבאים:

א.     פנייתם הראשונה של בעלי הזכויות לקבלת החזר מסים עקיפים נעשתה תוך פרק זמן  סביר, ובתוך תקופת הזכויות (למעט אם חלה אחת הנסיבות האמורות בסעיף ג.1  לעיל).

ב.     החזר מסים עקיפים לא יעלה על סך 20,000 ₪.

 

ד.     החזר מסים עקיפים לתושב חוץ ששינה מעמדו לעולה:

 

מי שנכנס לישראל כתושב חוץ שינה מעמדו לעולה בתוך חצי שנה ממועד כניסתו, ושחרר חפצי בית בתקופה שבין כניסתו האחרונה לבין מועד קבלת המעמד ובתנאי, שיוכח שהחל לפעול להסדרת מעמדו בסמוך לכניסתו לישראל. במקרה זה תחזיר הועדה את מיסי היבוא ששולמו על חפצי הבית האמורים, כבזכויות עולה. הועדה רשאית להאריך את התקופה האמורה בחצי שנה נוספת, אם שוכנעה כי התמשכות הליכי קבלת המעמד לא הייתה תלויה בעולה.

 לתשומת לב:

 הוועדה פועלת במגבלות התקציב העומד לרשותה, כאמור לעיל בסעיף א. 4. 

 

 פרק ד' – ערעור

אדם שפנייתו נדחתה, כולה או חלקה, רשאי לפנות שנית לוועדה, רק כאשר בפנייתו זו מצוינות נסיבות חדשות שלא צוינו בפנייתו הראשונה, מכיוון שלא היו בידיעתו במועד הפניה הראשונה.

 

 פרק ה' – פרטי הבקשה

 

 תאריך: ______________

 שם פרטי:_________________

 שם משפחה:_______________

 ת"ז: ___________________

 כתובת: ______________________________________

 טלפון: ____________________

 טלפון נייד: _________________

 פקס: _____________________

 כתובת הדואר האלקטרוני: ______________________________________

 סכום החזר המיסים העקיפים המצוין בבקשה: __________________

 מהות הבקשה:_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 המסמכים הרלוונטיים שיש לצרף לבקשה:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

 נוהל החזר מע"מ לשגרירויות וכוחות או"ם

  

 

State of Israel

Israel Tax Authority

5 Bank of Israel Street, Government Complex

1 Generi Building P.O.B. 320 Jerusalem 91002

Tel: 972-2-666-3962/9 Fax: 972-2-666-3970

 

 

 

 

VAT refunds for Foreign Representatives of Diplomatic Missions and Staff

Members and Non Government Organizations

 

Following is the Israel Tax Authority refund procedure regarding VAT:

1. VAT refunds will be based on tax invoices issued by authorized dealers. A tax

invoice should include the following particulars:

A. The name and address of the authorized dealer, the word "tax invoice", the tax

invoice number, the words "authorized dealer" and the dealer's VAT registration

number. In addition, the words "original" should be included in the tax invoice;

B. The name of the purchaser of the goods or the recipient of the services

provided, as well as the details of the transaction involved should be written on

the tax invoice. The VAT amount should be indicated separately;

C. A tax invoice should be issued in New Israeli Shekels (NIS). Should payment

be made in foreign currency, the tax invoice must be filled out in NIS, but the

authorized dealer may write the transaction amount in foreign currency on the tax

invoice, indicating the Bank of Israel exchange rate.

2. In cases which a non-original tax invoice is submitted, the dealer must indicate

that the copy corresponds to the original and sign the copy of the tax invoice.

3. Requests for VAT refunds on behalf of the Missions should be submitted in

Shekels to the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs on a

quarterly basis, in the first week of each of the following months: January, April,

July and October. The summary sheet should include details of the transactions,

and the tax invoices should be numbered and match the corresponding list on the

summary sheet.

Please find enclosed instructions for the VAT invoice file. If you have any

questions please contact Mark Tovito at tel. no. 02-5688638.

4. Each request for a VAT refund should be accompanied by a letter from the

Embassy indicating the amount of the refund and to which quarter is pertains.

5. A request for a VAT refund from previous years will be granted in exceptional

cases, on the basis of a letter of explanation and subject to the approval of the

Ministry of Foreign Affairs.

6. Regarding expenses incurred by members of Diplomatic Missions (e.g. medical

expenses) it is advisable that the Mission notifies the Israel Tax Authority in

writing that those expenses are on behalf of the Mission.

 

 

  7

 

VAT Refunds for Members of Diplomatic Missions

 

7. Individual members of Diplomatic Missions and Career Consulates who hold

diplomatic passports are entitled to a VAT refunds of $500 a year which will be

paid on a quarterly basis in amounts of up to $125 per quarter, subject to the

presentation of original tax invoices. Alternatively, these individuals are entitled

to a VAT refund of $300 a year, without presentation of tax invoices. This sum

will be paid on a quarterly basis in amounts of $75 per quarter.

8. Individual members of Diplomatic Missions may decide at the start of each year

whether they wish to receive $300 or $500 VAT refunds, and will receive these

accordingly.

9. Individual members of Diplomatic Missions and Career Consulates who hold

service passports are entitled to a VAT refund which is applicable for a six month

period, from the date of their arrival in Israel, as follows:

 

A VAT refund of $250 subject to presentation of tax invoices, which will be

 issued in 2 payments of $125 per quarter;

A VAT refund of $150 without the presentation of tax invoices, which will be

 issued in 2 payments of $75 per quarter;

 

10. With regard to Diplomatic Missions and Embassy staff members, there are no

VAT refunds with respect to the following:

a. fuel for vehicles – since the amount paid for purchase of fuel vouchers does not

 include VAT

b. The following expenses which are not charged with VAT under the Israeli Law:

 – postal services

 – payments made to insurance companies

 – payments made to public health establishments (hospitals)

 – payments made to public educational establishments (schools etc.)

 – fees and taxes imposed by the state and its institutions

 – payments made to non-profit charitable organizations

 – payments made with respect to fruits and vegetables

11. Further to what is stated in section 10 above, tax invoices issued with respect to

transactions carried out within the Palestinian Authority territories are not entitled

to VAT refunds.

12. In addition to what is stated in section 10 above, Embassy staff members are not

entitled to VAT refunds with respect to purchases of food items.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה