חוזר מס הכנסה 01/2014 – הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית – בעקבות תיקון 197 לפקודת מס הכנסה

חוזר מס הכנסה 01/2014 –

בנושא: הוראות סעיף 64א לעניין חברה משפחתית – בעקבות תיקון 197 לפקודת מס הכנסה‏‏‏‏‏

1.‏ רקע

1.1 ביום 1 באוגוסט 2013 (להלן: "יום ‏התחילה"), נכנס לתוקף החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו – 2014), התשע"ג-2013, במסגרתו חוקק תיקון מספר 197 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1991 (להלן: "חוק ‏ההסדרים" ו/או ‏"התיקון" ו/או "תיקון ‏197" ‏ו/או‏"הפקודה" ‏בהתאמה). במסגרת תיקון 9791 שונו, בין היתר, הוראות סעיף 64א לפקודה, כשעיקרי השינויים בעניין זה, נוגעים לנושא הוראות הכניסה והיציאה ממעמד של חברה משפחתית, וכן לאופן המיסוי של חברה כאמור ושל הנישום המייצג (להלן: "הנישום ‏המייצג" או "הנישום"), הכול כפי שיפורט להלן.

1.2 ‏יצוין כי הגדרת המונח חברה ‏משפחתית הקבועה בסעיף 64א(א) לפקודה לא השתנתה במסגרת תיקון 197. עפ"י ההגדרה, מדובר בחברה שבעלי מניותיה הם בני משפחה, ואשר בהסתמך על סעיף 76(ד)(1) לפקודה רואים בהם כאדם אחד.

1.3 ‏יובהר, כי במסגרת התיקון לא בוטל מן הפקודה ההסדר הנוגע לחברה שקופה. עם זאת, כפי שהיה עד כה, הסדר זה לא נכנס לתוקף בהיעדר תקנות שהותקנו מכוח הסעיף.

1.4 מטרת חוזר זה הינה לפרט את השינויים שנקבעו בסעיף 64א לפקודה במסגרת תיקון 197, ליתן דגשים באשר להוראות הסעיף בנוסחו המתוקן, ולבהיר את העמדה בנוגע להוראות התחולה והתחילה השונות שנקבעו בו

 

להלן קישור לחוזר 1/2014 

You may also like...

כתיבת תגובה