מאמר : "מרכז החיים"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

 

מהותו של מבחן "מרכז חיים בישראל" נקבע בעניין "אריה גונן"[1] כ:

"מבחן מרכז חייו של היחיד, על-פיו אין להסתפק בחישוב מתמטי של הימים בהם מצוי היחיד, פיסית, בארץ לעומת הימים שבהם הוא נעדר מן הארץ, ויש להשקיף על התמונה הכוללת הניזונה מיסודות אובייקטיביים וסובייקטיביים כאחד והנבחנת, בין היתר, תוך הידרשות לקורותיו של היחיד בשנות המס שקדמו לשנה שבמחלוקת וכן בשנים מאוחרות יותר".

בכדי לקבוע האם מרכז חייו של אדם הוא בישראל נקבע בהגדרת "תושב ישראל" בסעיף 1 לפקודה כי:

"יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

(א)   מקום ביתו הקבוע.

(ב)   מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו.

(ג)    מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע.

(ד)   מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו.

(ה)   מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים".

"מקום ביתו הקבוע"

בעניין "לונדנר"[2] קבע בית המשפט העליון:

"מקום מגורים קבוע הוא המקום שבו מתגורר אדם דרך קבע, במובחן ממגורים ארעיים או מזדמנים".

בעניין "ד"ר ג'ריס סעד חורי"[3]קבע בית-המשפט העליון:

"מקום המגורים הקבוע או ארץ המגורים הקבועה הם אותו מקום וארץ, שאליהם קשור אותו אדם מבחינה "ביתית" יותר מאשר לכל מקום אחר או לכל ארץ אחרת".

מבחן "מקום ביתו הקבוע" הינו למעשה מבחן "בית הקבע" הנודע מאמנות המס השונות.

"בית קבע" הכוונה היא ל"בית קבע העומד לרשותו" של הנישום. המונח "בית" הוא מונח בעל מאפיינים סובייקטיביים. אין הכוונה היא למקום המגורים במובן הפיזי בלבד, אלא למקום שאליו יש לאדם קשר אישי וזיקה נפשית[4].

בחוזר מס הכנסה 8/2000, המפרש את המונח "בית קבע" נאמר:   

"הקשר האישי צריך להתבטא ביכולת, בנכונות או בכוונה וברצונו של האדם לגור במקום זה כפי שמתבטאת במגוריו בעבר, בתוכניותיו לעתיד ובהתאמת הבית לצרכיו".

"בית קבע" הוא המקום בו אדם שוהה לתקופות ארוכות וגר בו לאורך זמן.

בחוזר מס הכנסה 8/2000 נקבע כי ככל שמדובר בדירה מושכרת יש לבחון את תקופת השכירות. ככל שמדובר בתקופה ארוכה יותר כך ניטה לומר שמדובר ב"בית קבע".

"מרכז החיים" בראי הפסיקה:


בעניין "סולר גיורא"[5] בית-המשפט הגיע למסקנה כי הנישום איננו "תושב ישראל" וזאת לאור העובדות והנתונים הבאים:

(1)  כוונתו של המערער הייתה להעתיק את מרכז חייו לארה"ב.

(2)  על אף העובדה שהמערער הגיש דוחות בישראל "כאילו" הוא "תושב ישראל", בית המשפט קיבל את העובדה שמדובר בטעות שבהיסח הדעת.

(3)  המערער שהה בישראל רק כחודשיים בשנה.

(4)  המערער עזב את מקום עבודתו בישראל, תוך ניתוק כליל של קשריו עם אותו מקום.

(5)  המערער החל עבודה חדשה בקליפורניה וחוזה העבודה שלו לא היה מוגבל בזמן.

(6)  המערער רכש בית בארה"ב במחיר גבוה, אשר מומן בהלוואה לתקופה של 30 שנה.

(7)  אשת המערער התפטרה ממקום עבודתה, להבדיל מחל"ת.

(8)  המערער החזיק דירה בישראל, לצורך מגורי בנו, ובית-המשפט קבע כי אין בכך משום זיקה לישראל.

(9)  המערער המשיך לשלם לביטוח לאומי ולקופת-חולים – ובית המשפט שוכנע כי זה נועד לשמור על זכויותיו למקרה שיפוטר. בית המשפט ציין כי עובדות אלו מעידות על צפיית העתיד, ובדיקת התושבות הינה בהווה.

בעניין "אריה גונן" העובדות שלהן ייחס בית-המשפט המחוזי[6] כזיקה לחו"ל הן כדלקמן:

(1)  אריה גונן שכר דירה בארה"ב, רכש שם מכונית ופתח חשבון בנק.

(2)  אריה הקים חברה וניהל באמצעותה עסק בארה"ב.

(3)  בנו של אריה השתלב במערכת החינוך האמריקאית.

     העובדות שלהן ייחס בית-המשפט המחוזי זיקה לישראל הן כדלקמן:

(1)  אשת המערער לא התפטרה מעבודתה אלא נטלה חופשה ללא תשלום.

(2)  המערער ובני משפחתו המשיכו להחזיק חשבון בנק בישראל.

(3)  נותרה בבעלות המערער דירה בארץ.

בית-המשפט העליון[7] התייחס לעובדות המהוות "זיקה לישראל" באומרו:

"העובדה שהמערער הותיר אחריו בארץ נקודות אחיזה מסוימות אף היא אין בה כדי לשלול את המסקנה שאליה הגעתי, וזאת לנוכח האינדיקציות הרבות שפורטו המלמדות על העתקת מרכז חייו של המערער לארצות-הברית לפני המועד הקובע לענייננו".

 


[1]ע"א 477/02 אריה גונן נ' פקיד שומה חיפה, מיסים כ/1.

[2]ע"א 1117/92 לונדנר נ' מע"מ, פד"ימז(5) 91.

[3]בג"ץ 192/58 ד"ר גריס סעד חורי נ' ודיעעאסי – ראש המועצה המקומית

פסוטה, פ"ד מ (2) 463.

[4]ראה בעניין זה חוזר מס הכנסה 8/2000 (מיום 2/6/02).

[5]עמ"ה 7038/03 סולר גיורא נ' פקיד שומה ירושלים 3, מיסים כ/1 (פברואר 2006)
   ה-17.

[6]עמ"ה 2004/98 + 5048/97 אריה גונן נ' פקיד שומה חיפה, מיסים טז/1 (פברואר
    2002) ה-14.

[7]ע"א 477/02 אריה גונן נ' פקיד שומה חיפה, מיסים כ/1.

 

 

מאמר זה לקוח מהספר "מבוא לדיני מיסים והכנסות חייבות במס".

לפרטים אודות הספר: http://www.aor.co.il/sefer1

להרשמה ל"עדכוני מיסים" ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/tax/

להרשמה לניוזלטר שבועי בדיני-עבודה, ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/avoda

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה