מאמר: שינויים עיקריים בשנת 2013 – מס הכנסה

1.2.1  שיעור מס חברות  

כפי שכבר צוין בעבר במסגרת החוק לשינוי נטל המס ( תיקוני חקיקה ) , התשע " ב – 2011 , אשר פורסם ברשומות ביום 6 בדצמבר 2011 , בוטלה בין היתר , ההפחתה שנקבעה עד למועד זה בשיעור מס החברות . משכך נקבע שיעור מס החברות במהלך השנים 2012- 2013 על .25% בתיקון 197 לפקודת מס הכנסה נקבע כי שיעור מס החברות החל משנת המס 2014 יהא

 

1.2.2 תקרות ההכנסה מיגיעה אישית ושיעורי המס בשנת 2014

במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה שונו שיעורי המס החלים על היחיד כך שהחל מיום 1 בינואר 2014 יעודכנו שיעורי המס

תמונה1

כאמור כדלקמן ( * ) : ( * ) סעיף 120 ב לפקודת מס הכנסה קובע כי ב – 1 בינואר של כל שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה , נקודות זיכוי ונקודת קיצבה וכן הנחות סוציאליות לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת . כמו כן , במסגרת תיקון 195 לפקודה , נקבע , בין היתר , כי החל מיום 1 בינואר 2013 , יחיד יהא חייב במס נוסף בשיעור של 2% ( מס יסף ) , בגין חלק ההכנסה החייבת העולה על סך של 811,560 ש " ח ( בשקלי שנת 2013 ) . בהתאמה תוקנו אף תקנות מס הכנסה ( ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ) , התשנ " ג – 1993 , ובהתאם מעביד אשר משלם לעובדו משכורת העולה על 67,630 ש " ח לחודש ( 811,560 ש " ח לשנה ) ינכה , בנוסף לשעורי המס עפ " י סעיף 121 לפקודה גם את מס היסף עפ " י סעיף 121 ב לפקודה בשיעור של

1.2.3  המלצות מיסוין של " חברות ארנק "

ביום 28 באוקטובר 2013 פורסמו המלצות צוות " חברות הארנק " כטיוטה להערות לציבור טרם העברתן של ההמלצות כאמור להליך חקיקה ( להלן : " הטיוטה " ) . על מנת לשפר את הקצאת המקורות במשק ולצמצם את התמריץ המיסוי לפעילות באמצעות תאגידים במקרים בהם הפעילות באמצעות חברה מקורה בעיקר ברצון להפחתת מס , התגבש מודל להתמודדות עם חברות הארנק הכולל את המרכיבים הבאים : • חברות נושאי משרה / חברת שכירים לעניין חברת מעטים , כהגדרתה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה , שאינה חברה משפחתית או חברת בית ואשר הכנסתה כולה או חלקה נובעת מפעילות בעל המניות בה כנושא משרה בפועל בחבר בני אדם , הומלץ להחיל

מיסוי שוטף של בעל המניות נותן השירות ו / או בעל המניות שמתקיימים לגביו מבחני יחסי עובד מעביד ( בפן המהותי ) עם החברה מקבלת השירותים ביחס להכנסות שיוחסו לחברה . משמעות הדבר הינה הלכה למעשה השקפת החברה לצרכי מס בגין הכנסות אלו עד רמת היחיד . • חברות חיץ לגבי חברת מעטים , כהגדרתה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה , שאינה חברה משפחתית או חברת בית אשר לפחות מחצית מהכנסתה בשנת המס היא הכנסה פסיבית ( הכנסות מריבית או הפרשי הצמדה , דיבידנד או רווחי שותפות , תמלוגים , דמי שכירות וכו ' ) הומלץ כי ייראו 50% מהכנסתה החייבת והכנסתה הפטורה של חברת החיץ שמקורם בהכנסה הפסיבית כדיבידנד

שחולק בשנת המס לבעלי המניות היחידים . • חברות צוברות חיוב כלל החברות למעט חברות החיץ , שהינן בעלות רווח עודף מצטבר במס שנתי בשיעור של 1% מסך הרווחים העודפים הצבורים . יובהר כי במסגרת ההמלצות נקבע כי מס זה לא יותר בניכוי . " רווח עודף " הינו רווח החברה בשנת המס לאחר חיוב במס חברות בניכוי דיבידנד שחולק בשנת המס בפועל לבעלי מניות יחידים המחזיקים במניות החברה במישרין או בעקיפין ובניכוי 25% מהכנסות החברה . • משיכות בעלי מניות משיכת בעלים שלא הוחזרה לחברה תוך שלושה חודשים מיום המשיכה תחשב לצרכי מס כמשכורת או דיבידנד ותמוסה בהתאם

• תיקון ופישוט סעיף 77 לפקודה תיקון ופישוט סעיף 77 לפקודה , המעניק סמכות לראות ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו לצרכי מס ולחייבם בהתאם .

 

מאת: פאהן קנה ושות'.

מתוך הספר מדריך היערכות במסים של פאהן קנה 2014 

לרשימת תפוצה של מחלקת מיסים פאהן קנה

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה