מהלך להרחבת רשת המדווחים – הנחיות לפעולה – טופס 5329

הנדון: מהלך להרחבת רשת המדווחים – הנחיות לפעולה

בתקופה האחרונה נשלחו על ידי מחלקת המודיעין ברשות המסים אלפי דרישות למילוי טופס 5329 (דו"ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל), (להלן: הדרישות").

דרישות אלו נשלחו לאזרחים שלא הגישו דוחות למס הכנסה או דיווח מקוצר בגין הכנסות משכ"ד , אך לאור נתונים שונים ובדיקות שנערכו, התעורר הצורך בבדיקה האם אזרחים אלו חייבים בדיווח על הכנסותיהם והגשת דוח למס הכנסה.

לאור פניות רבות מהציבור ומלשכות המקצועיות להבהרת הסוגיות מסוימות הכרוכות במהלך, להלן הנחיות לאופן הטיפול בדרישות במשרדי השומה:

1. יש לאפשר לנישומים שקיבלו דרישות, לפתוח תיקים במס הכנסה, במקביל לתשובותיהם למחלקת המודיעין. ככלל, יש לדרוש הגשת דוחות החל משנת המס 2007 ואילך, ככל שהיו בשנים אלו הכנסות המחייבות בהגשת דוח שנתי.

במקרים בהם נדרש לפתוח תיק רק בשל הכנסות משכר דירה החייבות במס בשיעור של 10% לפי סעיף 122 לפקודה, יש לפתוח לנישום תיק 95 ולדרוש ממנו לדווח ולשלם באמצעות טופס 353- דיווח מקוצר בגין הכנסות משכר דירה. לצורך הפשטות והיעילות יש להנפיק לנישום שובר אחד לשנת המס 2013, שיכלול את סך המס בגין כל שנות המס עד לשנת 2013, בתודפת ריבית והפרשי הצמדהכדין, מתום כל שנת מס ועד למועד התשלום. בגין שנת 2014 יש לתת שובר נפרד.

ניתן לדווח ולשלם את המס בגין הכנסות בשכר דירה גם באמצעות האינטרנט של רשות המסים.

2. בסמכות פקיד השומה לתת הקלות בקנסות בגין הגשת הדוחות באיחור, במקרים המתאימים.

3. במקרים חריגים בהם לדעת פקיד השומה התקיימו נסיבות מיוחדות המצריכות טיפול במישור הפלילי, יועבר התיק לעיון והחלטת סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין.

 

בברכה,

מירי סביון

 

העתקים: 

מר משה אשר מנהל רשות המסים

מר אורי קלינר – יועת משפטי לרשות המסים

מר אבי ארדיטי – סמנכ"ל בכיר חקירות ומודיעין.

מר זאב פורת – סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגביה

מר מישאל כהן- מנהל אגף בכיר מודיעין ארצי

מר רוני סרי לוי – מנהל תחום בכיר (שומת תאגידים).

 

You may also like...

כתיבת תגובה