מיסוי בינלאומי

הוראת ביצוע מס'  02/2013 – הטיפול בבקשה לקבלת אישור זכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק

הוראת הביצוע נועדה עבור יחידים המעוניינים לקבל וודאות לגבי מעמדם כעולים חדשים או כתושבים חוזרים וותיקים . הוראת הביצוע מסווגת את המבקשים לשתי קבוצות , האחת בעלי רמת זיקה של מרכז חיים נמוכה לישראל ( להלן : " קבוצה ראשונה " ) . השנייה בעלי רמת זיקה של מרכז חיים גבוה לישראל ( להלן : " קבוצה שנייה " ) .

קבוצה ראשונה – יחידים המשתייכים לקבוצה זו יהיו רשאים להגיש טופס בקשה להחלטת מיסוי ב " מסלול ירוק " בנושא : עמידה בתנאים לקבלת מעמד " כתושב ישראל לראשונה " ו " כתושב חוזר ותיק " ( להלן : " טופס 913 " ) .

להלן עיקרי הקריטריונים על מנת להשתייך ל קבוצה הראשונה : (1) היחיד ובני משפחתו שהו זמן מועט בישראל כל שנה ; (2) לא קיבלו קצבה מביטוח לאומי או טיפול רופאי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ;

קבוצה שנייה – יחידים המשתייכים לקבוצה זו יגישו בקשות פרטניות , בקשות אלו יבחנו ובמידה שהיחיד עומד בתנאים המזכים אותו למעמד של עולה חדש או למעמד של תושב חוזר ותיק , יקבל אישור , בעל נוסח קבוע . האישור ינוסח כהחלטת מיסוי ויודגש שהוא כפוף להעתקת מרכז חייו לישראל .

בהתאם להוראות הביצוע יראו את יום ההגעה כמוקדם מבין המועדים הבאים :

1.     לגבי יחיד שאינו בעל משפחה , שיש לו בית בישראל , בין אם הוא בבעלותו ובין אם שכור על ידו או שיש לו רשות להשתמש בו ( להלן : " בית קבע " ) , החל מהמועד בו הבית משמש למגוריו .

2.     לגבי יחיד בעל משפחה שיש , לו או למשפחתו , בית קבע בישראל הזמין לשימושם האישי , והמשפחה נמצאת עם היחיד בישראל החל מהמועד בו הבית משמש למגוריהם הקבועים של מי מבני המשפחה .

3.     יום סיווגו כעולה חדש או כתושב חוזר , בהתאם למבחני משרד הקליטה וכפי שמופיע בתעודת עולה חדש או בתעודת תושב חוזר , שהונפקו על ידי משרד הקליטה .

יש לציין שהגדרות אלו נקבעו בחוזר מס הכנסה 1/2012 בקשר להקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה . יצוין שקביעת יום ההגעה אינה מתייחסת כלל לפסיקות בתי המשפט אשר נגעו לפיצול התא המשפחתי , וכן לפסיקות ששללו זיקות מסוימות שהותירו הנישומים בישראל כאשר בני משפחתם השתמשו בבית המגורים בישראל .

 

 

מאת: פאהן קנה ושות'.

מתוך הספר מדריך היערכות במסים של פאהן קנה 2014 

לרשימת תפוצה של מחלקת מיסים פאהן קנה

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה