סכומים ושיעורים במע"מ לשנת 2015

תאור / נושא

סכום בש"ח/
שיעור

תאריך

סעיף בחוק/
תקנה

תאריכי עדכון

הצג

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

79,482

01.01.2014

סעיף 1 לחוק

01 בינואר
01 בינואר

הצג הסברים

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של

310

01.07.2014

סעיף 47א לחוק

01 בינואר
01 בינואר

הצג הסברים

דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק

18,805

01.01.2015

תקנת משנה 23(ג)

01 בינואר
01 בינואר

הצג הסברים

קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח דו-חודשי למחזור עד

1,500,000

01.01.2009

תקנת משנה 20(ג)(1)

01 בינואר

הצג הסברים

קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח חודשי למחזור מעל

1,500,000

01.01.2012

תקנת משנה 20(ב)

01 בינואר

הצג הסברים

קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)

219

01.07.2014

סעיף 94 לחוק

01 ביולי

הצג הסברים

קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין)

1% ולא פחות מ-323 ש"ח

01.07.2014

סעיף 95(א) לחוק

01 ביולי

הצג הסברים

משלוח דרישה ראשונה בכתב

16

01.01.2013

תקנת משנה 1(1)

01 בינואר

הצג הסברים

משלוח דרישה נוספת בכתב

16

01.01.2013

תקנת משנה 1(2)

01 בינואר

הצג הסברים

קנס פיגורים (לכל שבוע)

0.2%

22.12.1994

סעיף 2א לחוק

22 בדצמבר

הצג הסברים

הפרשי ריבית (לשנה)

4%

15.06.1993

סעיף 93 לחוק

15 ביוני

הצג הסברים

קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע עד חצי שנה

1/4%

22.02.1984

סעיף 96 לחוק

22 בפברואר

הצג הסברים

קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע מעל חצי שנה

1/2%

22.02.1984

סעיף 96 לחוק

22 בפברואר

הצג הסברים

ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת

268

01.01.2014

תקנה 9א

01 בינואר
01 בינואר

 

You may also like...

כתיבת תגובה