עדכון בדבר שינוי כללי פריסת תשלום נוסף החל מחודש יוני 2014

נושא: גביית דמי ביטוח

תת נושא: שינוי באופן חלוקת התשלום הנוסף יוני 2014

מטרת החוזר

עדכון בדבר שינוי כללי פריסת תשלום נוסף החל מחודש יוני 2014 (החל ממשכורת מאי 2014)

הגדרות

"שכר חודשי רגיל" שכר שנהוג לשלמו לעובד מידי חודש.

"תשלום נוסף– " שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים.

פירוט השינוי בכללי פריסת שכר

בהתאם לתקנה  (5) לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח( התשנ"ה

1995  – התשלום הנוסף נפרס כאשר שיעורו היה 25% או יותר מהשכר החודשי הרגיל.

בשל כך תשלומים רבים לא נפרסו, וכתוצאה מכך הבסיס לתשלום גמלאות לא תמיד כלל את

התשלום הנוסף או לחילופין כל התשלום הנוסף התווסף לבסיס הגמלה.

החל מה 1 ביוני 2014 יכנס לתוקפו תיקון לתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור

מתשלום דמי ביטוח( התשע"ד 2014 . כלהלן.

בתקנת משנה (1) במקום המילים "מהשכר החודשי הרגיל" יבואו המילים "משכר המינימום".

ובתקנת משנה (2) במקום המילים "מהשכר החודש הרגיל" יבואו המילים "מהשכר המינימום".

החל משכר ששולם מחודש יוני 2014 ואילך פריסת השכר תתבצע כאשר התשלום הנוסף

יהיה 25% או יותר משכר המינימום החודשי )לדוגמה: שכר המינימום החל מ 1/10/2012– ₪ 4,300 , קרי כל סכום מעל 1,075)

הסכום המוחלט נכון לגבי כל סוגי העובדים במשק, לרבות עובדים על פי שכר חודשי, יומי

ושעתי.

יובהר כי תשלום נוסף ששולם מינואר 2003 ועד חודש מאי 2014 ייבדק ביחס לשכר העבודה הרגיל של המבוטח.

יתר ההוראות שניתנו בנושא חלוקת התשלום הנוסף תקפות )פרט לבדיקת סכום

הפריסה כאמור( לרבות, האמור בחוזר מנהל הגמלאות 270 מ 14.2.2002 וההבהרות

שניתנו במהלך השנים.

מערכות הכנסות במבוטח וכן מערכות הגמלה הותאמו לשינוי התקנה.

נספח תקנה 5 המעודכנת

תקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח( התשנ"ד  2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 352 ו 400 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

1995  (להלן החוק(, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 5-

1.    בתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) , התשנ"ה  1995

א.    בתקנת משנה  (1)במקום המילים "מהשכר החודשי הרגיל של עובד" יבואו המילים "משכר המינימום".

ב.    בתקנה משנה (2) במקום המילים "מהשכר החודשי הרגיל" יבואו המילים "משכר המינימום".

תחילה ותחולה

2.    תחילתם של תקנות אלו ב 1 לחודש שלאחר פרסומן, והן יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.

נוסח תקנה 5 החל מ 1/6/2014 (החל ממשכורת מאי 2014):

"על תשלום נוסף יחולו, לענין תשלום דמי ביטוח, הוראות אלה:

1.    אם שיעורו 25% או יותר משכר המינימום של עובד יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שלום ולשכר כל אחד מאחד

עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו

פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים

שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד )להלן חודשי העבודה הקודמים( והסכום

המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי

העבודה הקודמים;

2.    אם שיעורו נמוך מ 25% משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.

דוגמה לפריסת שכר בגמלה

·       הוגשה תביעה לדמי אבטלה

·       התביעה מחושבת עפ"י הכנסות של החודשים הבאים:

–       5/2014 שכר חודשי של 10,000 ₪ + 2000 ₪ תשלום נוסף

–       4/2014 שכר חודשי של 10,000 ₪ + 1900 ₪ תשלום נוסף

כאמור, התקנה החדשה נכנסת לתוקף ב 01.06.2014 וחלה על חודש 05/2014 והלאה, ולכן:

·        השכר הנוסף של חודש 05/2014 ייפרס מכיוון שהוא עולה על 25% מהשכר המינימום  (1075 = 25% X 4300 ).

·       השכר הנוסף של 04/2014 לא ייפרס כי הוא לא עולה על 25% מהשכר החודשי הרגיל של אותו חודש  (2500 = 25% X 10000).

 

You may also like...

כתיבת תגובה