עדכון מועדי הגשת דוחות בהתאם ל"הסדר הארכות למייצגים"

אל: ציבור המייצגים

הנדון: עדכון מועדי הגשת דוחות בהתאם ל"הסדר הארכות למייצגים"

בשל עומס העבודה הרב שנוצר בעקבות מבצע "צוק איתן" ולבקשת הלשכות המקצועיות הוחלט לעדכן את מועדי הגשת הדוחות לפיו נמדד הסדר הארכות למייצגים (המפורט בהוראת הביצוע 06/2012 של רשות המסים בנושא: "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות שנתיים במס הכנסה לשנת המס 2013").

לפיכך נדחה בחודש כל מועד שהוגדר בהסדר הארכות החל מה – 30.11.2014 להלן טבלת מכסות הגשת הדוחות לפיהם יימדד הסדר הארכות למייצגים, לאור דחיית המועדים :

אורכות 2013

להבהרות ניתן לפנות למרשם המייצגים באמצעות דואר אלקטרוני שכתובת: Lameyazeg@shaam.gov.il

 

בכבוד רב,

מירי סביון

העתקים:

מר משה אשר, עו"ד )רו"ח(, מנהל רשות המסים

מר יוסי יהודה, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

מר ישעיה בנימין, מנהל שע"מ

גב' רחל חי עזרא, סמנכ"לית בכירה, שומה וניכויים, שע"מ

גב' מיכל שרון, רו"ח, מנהלת תחום בכירה, שירות ישיר

You may also like...

כתיבת תגובה