עודכנו סכומים ושיעורים בחוק מע"מ ותקנותיו

בדף זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים  המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים  לנושא מס ערך מוסף

תאור / נושא סכום בש"ח/

שיעור
בתוקף מיום סעיף בחוק/

תקנה
תאריכי עדכון הצג
"עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 79,482 01.01.2014 סעיף 1 לחוק 01 בינואר

01 בינואר
הצג הסברים
חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של 310 01.07.2014 סעיף 47א לחוק 01 בינואר

01 בינואר
הצג הסברים
דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק 18,787 01.07.2014 תקנת משנה 23(ג) 01 ביולי

01 ביולי
הצג הסברים
קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח דו-חודשי למחזור עד 1,500,000 01.01.2009 תקנת משנה 20(ג)(1) 01 בינואר הצג הסברים
קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח חודשי למחזור מעל 1,500,000 01.01.2012 תקנת משנה 20(ב) 01 בינואר הצג הסברים
קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם) 219 01.07.2014 סעיף 94 לחוק 01 ביולי הצג הסברים
קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין) 1% ולא פחות מ-323 ש"ח 01.07.2014 סעיף 95(א) לחוק 01 ביולי הצג הסברים
משלוח דרישה ראשונה בכתב 16 01.01.2013 תקנת משנה 1(1) 01 בינואר הצג הסברים
משלוח דרישה נוספת בכתב 16 01.01.2013 תקנת משנה 1(2) 01 בינואר הצג הסברים
קנס פיגורים (לכל שבוע) 0.2% 22.12.1994 סעיף 2א לחוק 22 בדצמבר הצג הסברים
הפרשי ריבית (לשנה) 4% 15.06.1993 סעיף 93 לחוק 15 ביוני הצג הסברים
קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע עד חצי שנה 1/4% 22.02.1984 סעיף 96 לחוק 22 בפברואר הצג הסברים
קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע מעל חצי שנה 1/2% 22.02.1984 סעיף 96 לחוק 22 בפברואר הצג הסברים
ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת 268 01.01.2014 תקנה 9א 01 בינואר

01 בינואר
הצג הסברים

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה