שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

מאת: מיכאל מזרחי

 

פורסם על יד רשות המסים חוזר בעניין שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014.

להלן יפורטו עיקרי השינויים :

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו – 2014) התע"ד- 2013

תוקנה פקודת מס הכנסה תיקון 197 :

1.    תיקון סעיף 121:

שיעורי המס תוקנו והשינוי בוטל במסגרת תיקון 199 לפקודה כך ששיעור המס לא שונו לעמות שיעורי המס לשנת 2013. להלן מדרגות המס ל- 2014:

הכנסה חודשית (מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 5,280

10%

עד 63,360

10%

מ- 5,281 עד 9,010

14%

מ- 63,361 עד 108,120

14%

מ- 9,011 עד 14,000

21%

מ- 108,121 עד 168,000

21%

מ- 14,001 עד 20,000

31%

מ- 168,001 עד 240,000

31%

מ- 20,0001 עד 41,830

34%

מ- 240,001 עד 501,960

34%

מעל 41,831

48%

מעל 501,961

48%

 

מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית:

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 20,000

31%

עד 240,000

31%

מ- 20,001 עד 41,830

34%

מ- 240,001 עד 501,960

34%

מעל 41,830

48%

מעל 501,961

48%

 

מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ₪ (כלומר 67,630 ₪ לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק ההכנסה העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%.

 

2.    תיקון סעיף 124ב:

שיעור המס על הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים הועלה ל- 30%.

3.    תיקון סעיף 126 (א):

שיעור המס על הכנסתו החייבת של חבר בני אם (מס חברות) הועלה ל- 26.5%.

4.    נקודות זיכוי ליחיד שסיים תואר אקדמי:

בשנת 2014 חלו שינויים כמפורט להלן:

–       אדם שסיים את לימודיו לתואר ראשון בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנה שלאחריה.

–       אדם שסיים את לימודיו לתואר שני בשנים 2014-2015 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי אחת בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנה שלאחריה.

שינויים נוספים במערך הניכויים החל מינואר 2014:

1.    תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה – 1985

שיעור הריבית שנקבע בתקנות לשנת המס 2014 לעניין סעיף 3(ט) לפקודה יהיה 4.31%.

2.    יישובים לפי סעיף 11 לפקודה:

2.1 הוארך התוקף ההטבות שיישוב קו העימות הדרושמי לשנתיים נוספות (2013 ו – 2014).

2.2 גריעת ישובים ביום 23/02/2014:

הישובים הבאים ייגרעו מרשימת הישובים בחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודה: מעוצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד.

המשמעות שהתושבים שישובים הנ"ל לא יהיו זכאים לזכיוי ממס עפ"י סעיף 11(ה)(3)(ה) לפקודה.

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ג 2013

שר האוצר האריך את תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז- 1986 עד ליום 31/12/2014.

סכומים מתואמים לשנת 2014:

זיכויים:

1.    שווי נקודת זיכוי – 218 ₪ לחודש.

קופת גמל וקרנות השתלמות:

1.

קצבה מזכה

8,470

לחודש

2

פטור מרבי מקצבה לפי סעיף 9א – 43.5% (לשנים 2012-2015)

3,684

לחודש

3

תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)

8,700

לחודש

 

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה- למי שיש הכנסת עבודה- בניכוי הכנסת העבודה או 8,700 ₪ לפי הנמוך

12,300

לחודש

 

הכנסה מזה לקצבה – סעיף 47(א)(5)(2)

34,800

לחודש

 

הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א)(3) ו – (5)

8,700

לחודש

4

הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה

169

לחודש

 

הסכומים לפי סעיף 45א(ה)

169

17,400

לחודש

5.

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

15,712

לחודש

6

הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ)

264,000

לשנה

7

הפקדה מוטבת – 9(16א) ו- 9(16ב)

18,480

 

8

"שכר מינימום"

לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

4,300

לחודש

9

ההפרשה לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה

12,360

לשנה

10

4 פעמים "השכר הממוצע במשק" לצורך סיף 3(ה3)

36,356

לחודש

 

 

הנחות מהמס ופטורים:

1.    החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 1.1.2014  ואילך  12,360 ₪

2.    הכנסת עיוור ונכה 100% סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

–       עד 184 יום – אין פטור

–       185-364 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 73,680

–       365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 614,400

–       כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 
9(5)(ב)):

–       עד 184 יום – אין פטור

–       185-364 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 73,680

–       365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 73,680

–       כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365.

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף – התקרה תהיה 262,560

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

3.    זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים – 35% מהתרומה אם התרומה עולה על 190 לשנה

הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי 9,304,000 לשנה או 30% מההכנסה החייבת – הנמוך ביניהם

4.    הוצאות לינה באזור פיתוח – למי שאושר לכך 1,790 לחודש

5.    הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ 330 ליממה

6.    משכורת למומחה חוץ 13,300 לחודש

7.    הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים 330 ליממה

8.    משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר 180,117 לשנה

9.    הוצאות מותרות בניכוי : כיבודים 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום

מתנות 210 לאדם לשנה.

10. פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה) פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ-24 החודשים האחרונים של עבודתו על: 8,160 ₪

11.  פטור

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים 5,080 לחודש.

12. הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים – 5% – עד לתקרת ההכנסה החייבת (כוחות הבטחון): 160,800 לשנה

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11), קריית שמונה , אילת, וכן ישובי קו עימות*: 241,320 לשנה

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספות הראשונה: 160,800 לשנה.

13. הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

תקרת הכנסה 10,710 לחודש

זיכוי מגיע – 15% .

14. סעיפים 44, 45 לפקודה

תקרת הכנסה של נטול יכולת

ליחיד 169,000 לשנה

לזוג 270,000 לשנה

15. פדיון מניות באגודה שיתופית 317,000

16. תקרה הפטור למלגה אצל חוקר 98,000 לשנה

17. פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 2013)

הכנסה ליחיד  81,330 לשנה

הכנסה לזוג 162,650 לשנה

ניכויים

1.    ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה:

–       תקרה מוטבת –סעיף 125ד(א) לפקודה 62,760 לשנה

–       ניכוי למעוטי הכנסה – סעיף 125ד(ב) לפקודה 9,840 לשנה

–       ניכוי גיל פרישה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1) לפקודה 34,440 לשנה

–       ניכוי גיל פרישה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2) לפקודה 16,560 לשנה

–        פטור מרבי של 35% – סעיף 125ה לפקודה 35,574 לשנה

2.     הוצאות לינה בארץ:

–        לינה שעלותה נמוכה מ- $115 מלוא הסכום

–        לינה שעלותה גבוהה מ-$115 – 75% מההוצאה אך לא פחות מ $115 ולא יותר מ- $197 =(75% X $262)

3.     הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:

3.1  אם סכום ההוצאה הנמוך עד 23,900 לשנה סכום ההוצאה המוכרת מעל 2,400 (או 80% מההוצאה, לפי הנמוך)

3.2  אם סכום ההוצאה הגבוה מעל 23,900  סכום ההוצאה המוכרת מעל 4,800.

סכומים אחרים-

1.    תשלום "בתקופת בחירות" – 8,800 ₪

2.    סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד 7,800

3.    תשלום חד-פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור 4,920

4.    סכום המחייב קטין בהגשת דוח (לשנת 2013) 78,830 לשנה

5.    הסכומים הקבועים לעניין פטור מהגשת דין וחשבון לשנת 2013:

–       משכורת  תוספת א' – 650,000 לשנה

–       הכנסה נוספת  תוספת ב' – 337,000 לשנה

–       הכנסה קצבת חוץ  תוספת ד' – 337,000 לשנה

–       הכנסה מריבית  תוספת ה' – 644,000

–       הכנסה ממכירת ניירות ערך  תוספת ו' – 1,857,000

–       נכסי חוץ- (3 תקנה)-  1,874,000

6.    ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ- 01.01.2014

–       מחזור עסקי בשנת 2012- 5,300,000

–       מחזור של חברה בת בשנת מס 2012- 1,040,000

–       מחזור של מוסד ציבורי בשנת 2013- 3,300,000

7.    ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים ב- 1.1.2014

       מחזור עסקי בשנת מס 2012- 17,100,000

8.   הגרלות והימורים (תקרת הפטור)  –  50,000 להגרלה

 

 

 

להלן קישור לחוזר מס הכנסה שינויים במערך הניכויים לשנת 2014.

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה