תזכורות מס – מרץ 2015

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס

להלן רשימת תזכורת שיש לבצע בחודש מרץ 2014 :

תשלום שומה- עפ"י סעיף 187א'(א)(3) לפקודה, מי שישלם את חבות המס בגין שנת 2014 עד ליום 31.03.2015 יקבל פטור מ- 25% מהריבית והפרשי-ההצמדה, בגין תשלומים אלו.

עוסק פטור-  עוסק שמוגדר במע"מ כעוסק פטור, חייב לדווח למע"מ על מחזור הכנסותיו למע"מ עד ליום 31/03/2015. זאת עפ"י תקנה 15 לחוק מע"מ.

ניכוי מס במקור מספקים- עד ליום 20/3/2015, על מנכה למסור אישור שנתי (טופס 867), בגין ניכוי מס שניכה במקור בגין שנת המס 2014.

טופס 106 – עפ"י תקנה 13(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), עד ליום 31.03.2015 על מעסיק חובה להעביר לעובדיו את  טופס 106 (טופס ניכוי שנתי) לשנת המס 2014.

דו"ח 856/126 לשנת 2014 – כל משלם משכורת, שכר עבודה או תשלום אחר החייב בניכוי מס במקור שבוצע על ידו, בין אם נוכה מס במקור מהתשלום ובין אם לאו, חייב בדיווח שנתי. דיווח שנתי מתבצע באמצעות טופס 126 או 856 ויש להגיש דו"חות אלו לשנת 2014 עד ליום 31.03.2015.

דיווח לעוסקים באיחוד עוסקים למע"מ – עפ"י הוראות סעיף 71א' לחוק מע"מ, על עוסקים המדווחים במסגרת איחוד עוסקים לצרכי מע"מ, על כל אחד מהעוסקים באיחוד יש להגיש דו"ח  על העסקאות והתשומות עם העוסקים האחרים באיחוד בגין שנת המס 2014, וזאת עד ליום  31.03.2015.

You may also like...

כתיבת תגובה