תזכורות מס – מרץ 2016

·         יש להגיש דוח שנתי לחברות המדווחות באיחוד עוסקים בהתאם להוראות סעיף 71א' לחוק מע"מ, כל אחד מחבריי האיחוד חייב להגיש דוח זה, בגין שנת המס 2015, עד ליום  31/3/16. 

·         תשלומים ל"בעלי שליטה" ("מענק מנהלים"), בגין שנת המס 2015 (ב"חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם") יוכרו כהוצאה רק אם המס בגינם נוכה עד ליום 31/3/2016, והועבר לפקיד-השומה עד ליום 7/4/2016.

·         ניתן לשלם יתרת החוב לשנת 2015 למס הכנסה עד ליום 31/3/2016 , ולקבל פטור של 25% מהריבית והפרשי ההצמדה, בגין תשלומים אלו. עפ"י סעיף 187(א)(א)(3) לפקודה.

·         טופס 106- חובה על המעסיקים למסור לעובדים טופס 106 לשנת המס 2015, עד ליום 31/3/2016, לפי תקנה 13(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג 1993. 

 

 

רואה חשבון, יועצי מס, עורכי דין – פורטל המסים שלכם ובשביל

You may also like...

כתיבת תגובה