תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203) – התשע"ד – 2014

במסגרת תיקון זה, תוקנה הוראת סעיף 47(א)(4 לפקודת מס הכנסה, המסמיכות את מנהל רשות המסים לפי הוראות הרישא של סעיף 7 , להחיל על נישומים לבקשתם תקופת שומה מיוחדת גם על חברה המחזקת בעקיפין על דיד חברה תושבת חוץ.

 

לידיעתכם.

 

להלן נוסח התיקון:

 

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203), התשע"ד–2014*

 

תיקון סעיף 7

1.     

בפקודת מס הכנסה[1], בסעיף 7(א)(4), אחרי "מוחזקים" יבוא "במישרין או בעקיפין";

 

 

 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

יאיר לפיד

שר האוצר

 

 

 

 

 

 

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

 

יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

 

 

 

 


* התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ד (21 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 768, מיום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013), עמ' 586 ועמ' 651.

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' …

 

You may also like...

כתיבת תגובה