החלטת מיסוי – העברת מניות אגב הסכם גירושין

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות

גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי

לאחרונה פירסמה רשות המיסים החלטת מיסוי 7681/14 (להלן – "החלטת המיסוי") בנושא העברת מניות אגב הליך גירושין בין בני זוג תושבי ישראל (להלן – "בני הזוג"), אשר בבעלותם המשותפת נכסים שונים הכוללים: מזומנים, פיקדונות, מקרקעין וניירות ערך (להלן – "הנכסים המשותפים").

כאמור הנכסים המשותפים כוללים מניות בחברה פרטית המוחזקות בחלקים שווים על ידי בני הזוג. בעת חלוקת הנכסים המשותפים אגב הסכם הגירושין הגיעו בני הזוג להסדר כי בן זוג אחד יעביר לבן הזוג השני את כלל אחזקותיו במניות החברה הפרטית, כך שלאחר ההעברה יחזיק בן הזוג השני ב-100% ממניות החברה הפרטית.

בהחלטת המיסוי נקבע כי העברת מניות החברה הפרטית בין בני הזוג לא תהווה מכירה בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

1. העברת מניות החברה הפרטית בין בני הזוג מתבצעת במסגרת חלוקת הנכסים המשותפים על סמך פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין.

2. במכירה לראשונה של מניות החברה הפרטית המועברות, המחיר המקורי ויום הרכישה יהיו כפי שהיו בידי בן הזוג המעביר טרם חלוקת הנכסים אגב הסכם הגירושין.

3. בן הזוג המקבל מצהיר כי המחיר המקורי ויום הרכישה של מניות החברה הפרטית המועברות יהיו כפי שפורט בסעיף 2 לעיל וכן הוא מסכים כי העברת מניות החברה הפרטית בין בני הזוג לא תהווה מכירה כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לקישור לתמצית החלטת המיסוי לחץ/י כאן

 

You may also like...

כתיבת תגובה