Category: הילה פורת

הילה פורת

הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

מאת: הילה פורת, עו"ד*   המאמר סוקר את ההגבלות החלות על פיטורים עקב שירות מילואים של עובד, ואת הדרך בא ניתן לפטר עובד בעת היותו בשירות מילואים. בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949:...

הילה פורת

זכותו של עובד לתשלום שכר עבודה וחובתו להתייצב לעבודה בתקופת מצב ביטחוני מיוחד

מאת: הילה פורת, עו"ד* משחר הקמתה של מדינת ישראל המצב הביטחוני בה איננו יציב. המעבר ממצב שיגרה למצב בו חבל ארץ שלם משותק ונתון למתקפה הינו דבר שכיח. בקיץ 2006 שהו תושבי הצפון בתוך...

הילה פורת

הגבלת פיטורים במצב חירום

מאת: הילה פורת, עו"ד* בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן-החוק): 1.    המקרים בהם חלה הגבלת פיטורים 1.1 בשל היעדרות מהעבודה עקב מצב החירום חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל היעדרותו...

הילה פורת

וותק לעניין תשלום דמי הבראה

מאת: הילה פורת, עו"ד*   חופשת לידה   סעיף 6(ה) לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, קובע מפורשות כי "לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י...

הילה פורת

דמי חופשה שנתית לעובד שעבר לעבוד במשרה חלקית

מאת: הילה פורת, עו"ד* דפנה עבדה כמזכירה במרפאת רופאי שיניים במשך שנה, בהיקף של משרה מלאה. לאחרונה, הסכימה דפנה עם מעסיקה לעבור לעבוד בהיקף של חצי משרה. דפנה ביקשה ממעסיקה לצאת לחופשתה השנתית, ולנצל...

הילה פורת

תנאים לתשלום – עובד הגר בסמיכות למקום העבודה

מאת: הילה פורת, עו"ד* איתי התקבל לעבודה כמוכר בחנות בגדים. חנות הבגדים ממוקמת ברחוב הסמוך לבית מגוריו של איתי ועל כן איתי מגיע לעבודתו מדי יום ברגל. מעסיקו מעוניין לדעת, האם עליו לשלם לאיתי...

הילה פורת

הוצאות נסיעה – סקירה מקצועית

מאת: הילה פורת, עו"ד צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה 1.    חל על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א)     לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (עובדים...

הילה פורת

יום עבודה ביום הזיכרון ויום העצמאות

מאת: הילה פורת, עו"ד* אסף נעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לשם השתתפות באזכרה שנערכה לחברו. רווית נעדרה מעבודתה לשם השתתפות בטקס זיכרון שנערך לנפגעי פעולות איבה. האם חייב מעבידם לשלם להם את...

הילה פורת

אי שיפור תנאי עבודה

מאת: הילה פורת, עו"ד* מיכל המועסקת כמזכירת מנכ"ל בחברה בתחום הביוטכנולוגיה מזה כ-3 שנים, ביקשה תוספת לשכרה בהסתמך על תקופת עבודתה, שביעות רצונם של הממונים עליה מעבודתה ותנאי עבודתן של עובדות כמוה בחברות דומות....

הילה פורת

האם בחג פורים זכאים עובדים לעבוד מספר שעות מופחת או שלא לעבוד כלל

האם בחג פורים זכאים עובדים לעבוד מספר שעות מופחת או שלא לעבוד כלל, ולקבל שכר כאילו עבדו? מועדי ישראל נקבעו בסעיף 10א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948: שני ימי ראש השנה, יום כיפורים, יום...

הילה פורת

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שחל שינוי יסודי במהות תפקידו

מאת: הילה פורת, עו"ד* שירי הועסקה בחברת פירסום כ-5 שנים. במשך שלוש השנים הראשונות לעבודתה, במהלך לימודיה לתואר ראשון, הועסקה שירי כמזכירה בחברה והשתכרה כ-4,000 ש"ח לחודש. לאחר מכן, ומשסיימה שירי את לימודיה האקדמאים,...

הילה פורת

דמי חופשה שנתית לעובד שעבר לעבוד במשרה חלקית

מאת: הילה פורת, עו"ד*   דפנה עבדה כמזכירה במרפאת רופאי שיניים במשך שנה, בהיקף של משרה מלאה. לאחרונה, הסכימה דפנה עם מעסיקה לעבור לעבוד בהיקף של חצי משרה. דפנה ביקשה ממעסיקה לצאת לחופשתה השנתית,...