Category: מדריך מסים

עדכוני מיסים - פאהן קנה

תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' להזכירכם כי קיומן של הכנסות מחו"ל מחייב בהגשת דו"ח שנתי. עם זאת, לגבי יחידים שאלמלא הכנסת החוץ שלהם היו פטורים מהגשת דו"ח שנתי...

מיכאל1

תזכורת מס – מרץ 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   להלן רשימת תזכורת שיש לבצע עד בחודש מרץ 2014 : תשלום שומה- עפ"י סעיף 187א'(א)(3) לפקודה, מי שישלם את חבות המס בגין שנת 2013 עד ליום 31.03.2014 יקבל...

פרסום רשות המיסים

דע את זכויותיך וחובותיך – הקובץ השלם לשנת 2013

רשות המסים פרסמו את חוברת דע את זכויותיך וחובותיך – הקובץ השלם לשנת 2013- מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת 2013.   לחץ כאן לקריאת החוברת

חדשות מיסים

אושרו התקנות המאפשרות משיכת כספים ללא מס מקופות גמל עם יתרה נמוכה

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום תקנות המוציאות לפועל את החוק שאושר בוועדה, לפיו  עד ל- 31 במרס 2015 יוכלו עמיתים בקופת גמל לתגמולים, בקופת גמל לא משלמת לקצבה, בקופת גמל ענפית ובקופת...

עדכון חקיקה

אושר סופית – הקלה לעסקים: לא יחויבו בדוח מקוון על הכנסה נמוכה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014. ההצעה נידונה בוועדת הכספים בראשות ח"כ ניסן סלומיאנסקי (הבית היהודי). ההצעה נועדה להחיל דיווח מפורט על יחיד שמחזור...

מדריך במסים

הקלות במס הכנסה לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות

הקלות במס הכנסה לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות 1.     רקע כללי 2.     המס המוטל על הכנסות מפיקדונות ותוכניות חיסכון 3.     הקלות ממס לגמלאים ובעלי הכנסות נמוכות 4.     אופן קבלת ההקלות במס   1. רקע כללי...