Category: מיכאל מזרחי

חדשות מיסים

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 רשות המסים הנדון: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013 1. מבוא מטרת ‏הוראת ‏ביצוע ‏זו ‏היא ‏לסקור ‏את ‏השינויים ‏שחלו ‏בדוחות ‏לשנת...

חדשות מיסים

החלטת מיסוי 3985/14 בנושא שהייה בישראל של תושב חוץ

פורסמה החלטת מיסוי 3985/14 בנושא תושב חוזר. בחוזר מדובר על בני זוג שעזבו את ישראל בשנת 2002, ובשנת 2008 חזרו לישראל וביקשו להכיר בהם כ"תושב חוזר". מאחר והאב של בת הזוג חלה בשנת 2006...

חדשות מיסים

חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 ביולי 2014

רווחים שנוצרו ליחיד או חברה ממכירת ניירות ערך נסחרים, ואשר המס בגינם לא נוכה במלואו בעת המימוש (כגון מימוש נייר הערך על ידי ברוקר בחו"ל), חייבים בדיווח לפקיד השומה.    יש להגיש את הדיווח...

מיכאל1

הצהרת הון – מה זה הצהרת הון, מי חייב בהגשה, איך מגישים הצהרת הון

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   מה זה הצהרת הון? איך מגישים הצהרת הון? מי חייב בהצהרת הון? מי פטור מהגשת הצהרת הון ? מסמכים שיש לצרף לצורך הצהרת הון. מבוא להצהרת הון: בד"כ...

מיכאל1

תזכורת מס – מרץ 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   להלן רשימת תזכורת שיש לבצע עד בחודש מרץ 2014 : תשלום שומה- עפ"י סעיף 187א'(א)(3) לפקודה, מי שישלם את חבות המס בגין שנת 2013 עד ליום 31.03.2014 יקבל...

מדריך השכרת דירה

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

המידע המובא במדריך זה נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים בישראל.  להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס: 1. פטור ממס (מלא או חלקי)...

חדשות מיסים

עודכנו מדרגות מס רכישה

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2013 ביום 16.1.14 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם למדד שנת 2013 המתפרסם ביום 15.1.14. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לחוק. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים...

פרסום רשות המיסים

כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני והוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה – 2014

א.     מבוא בהתאם לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג -1993, עובד חייב למלא בכרטיס עובד (טופס 101) את פרטיו האישיים ומקורות הכנסתו בתחילת עבודתו אצל מעביד חדש וכן ב-1 בינואר...

מיכאל1

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

מאת: מיכאל מזרחי   פורסם על יד רשות המסים חוזר בעניין שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014. להלן יפורטו עיקרי השינויים : חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013...

מיכאל1

הרפורמה במיסוי דירת מגורים החל מיום 01/01/2014 – הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013

מאת : מיכאל מזרחי, יועץ מס   ביום 29/07/2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014 ), התשע"ג-2013. בחוק זה, תוקן חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 76),...

חדשות מיסים

פורסם תיקון 199 לפקודת מס הכנסה- חישוב נפרד לבני זוג העובדים ביחד

מאת:  מיכאל מזרחי, יועץ מס   המצב לפני התיקון: סעיף 66(ב) לפקודה קובע כי הכנסה שלא מיגיעה אישית של שני בני הזוג, תצורף לצורך חישוב המס להכנסת בן הזוג שהכנסתו מיגיעה אישית היא גבוהה...

מיכאל1

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   שנת 2013: מדרגות מס לשנת 2013 השכר החודשי השכר השנתי אחוז המס עד לשכר של 5,280 ש"ח עד לשכר של 63,360 ש"ח 10% 5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח 63,361 ש"ח עד 108,120...

מיכאל1

הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות בשנת 2013

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   כידוע בכל סוף שנה ממליצים לחברות ועצמאים לדחות במידת האפשר את ההכנסות לשנה הבאה (לאחר 31/12/2013) וכן להקדים הוצאות ככל האפשר. חברות נשאלת השאלה האם כדאי לפעול כך...

מיכאל1

בקשה להירשם כחברה משפחתית

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   חברה משפחתית על פי הוראות החוק, הינה חברה שכל חבריה הינם בני משפחה, כאשר רשימת האפשרויות סגורה וכוללת: בן/בת זוג, אחים, הורים, הורי הורה, צאצאים, צאצאי בן/בת הזוג...

מיכאל1

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   מהו מס הכנסה שלילי? מס הכנסה שלילי הינו זיכוי ממס, עבור משפחות עובדות ומועטות הכנסה, זיכוי מס הכנסה שלילי נועד כדי לייצר עליה משמעותית בתעסוקה וירידה בקבלת קצבה...