Category: עדכוני מיסים

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי : 6946/14 – מסמך אחר לצורך מכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם נמסרו בישראל

החלטת מיסוי : 6946/14 תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף הנושא:אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם נמסרו בפועל בישראל – החלטת מיסוי בהסכם העובדות: 1.     חברה...

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי : 8732/14 – חבות במע"מ של קבלת סובסידיות לגני ילדים

החלטת מיסוי : 8732/14 תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף הנושא:החבות במע"מ של קבלת סובסידיות לשכר לימוד הניתנות לגני ילדים – החלטת מיסוי בהסכם העובדות: 1.     עוסק מפעיל גני ילדים לגיל הרך עפ"י חוק...

החלטות מיסוי

החלטת מיסוי 8973/14 – מס ערך מוסף בנושא: אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם עוברים עיבוד ע"י עוסק ישראלי אחר שייצא את הטובין לחו"ל – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 8973/14 – מס ערך מוסף בנושא: אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם עוברים עיבוד ע"י עוסק ישראלי אחר שייצא את הטובין לחו"ל – החלטת...

פרסום רשות המיסים

דחיית מועדי הגשה בהסדר הארכות למייצגים – מבצע "צוק איתן" (דחייה נוספת)

לאור הימשכות מבצע "צוק איתן" ובמענה לפניות הלשכות המקצועיות של המייצגים, החליט מר משה אשר, מנהל רשות המסים, להקל על ציבור המייצגים שמשרדיהם ממוקמים באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לרשימת היישובים...

מדריך במסים

מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי

בקשה להכרה כמוסד ציבורי לענין תרומות ) סעיף 46 לפקודת מס הכנסה( פטור והקלות במיסוי מקרקעין )סעיף 61 )ד(  לחוק מיסוי מקרקעין( לפניך מערכת כללים והתחייבויות וכן קריטריונים לצורך הגשת בקשה להכרה כמוסד ציבורי...

חדשות מיסים

רישום ייצוג בגין החזרי מס יהיה תקף רק ל- 24 חודשים בלבד (סוג תיק 9.1)

בהעדר מגבלה מפורשת, תקפים ייפויי כוח עד לקבלת הודעה על ביטולם. על מנת לקיים בקרה שוטפת בתיקי יחידים המבקשים החזר מס ואינם חייבים בהגשת דוח  )סוג תיק (9.1)  הוחלט לשנות את נוסח ייפוי הכוח...

חדשות מיסים

תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203) – התשע"ד – 2014

במסגרת תיקון זה, תוקנה הוראת סעיף 47(א)(4 לפקודת מס הכנסה, המסמיכות את מנהל רשות המסים לפי הוראות הרישא של סעיף 7 , להחיל על נישומים לבקשתם תקופת שומה מיוחדת גם על חברה המחזקת בעקיפין...

חדשות מיסים

תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202) – התשע"ד – 2014

פורסת תיקון מס' 202 לפקודת מס הכנסה המאריך את הוראת השעה לפיה תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה חשבונית – לא יחול בקביעת הכנסה החייבת וזאת אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים, לשנים...

חדשות מיסים

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 רשות המסים הנדון: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013 1. מבוא מטרת ‏הוראת ‏ביצוע ‏זו ‏היא ‏לסקור ‏את ‏השינויים ‏שחלו ‏בדוחות ‏לשנת...

חדשות מיסים

אושר סופית: הרחבת סמכויות רשות המס

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014. הצעת החוק מבקשת להרחיב את סל הכלים שיש בידי רשויות המס לצורך גביית מסים, ומסדירה ארבע...

חדשות מיסים

החלטת מיסוי 3985/14 בנושא שהייה בישראל של תושב חוץ

פורסמה החלטת מיסוי 3985/14 בנושא תושב חוזר. בחוזר מדובר על בני זוג שעזבו את ישראל בשנת 2002, ובשנת 2008 חזרו לישראל וביקשו להכיר בהם כ"תושב חוזר". מאחר והאב של בת הזוג חלה בשנת 2006...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

עדכון לעמדה משפטית מספר 105-23: פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי בדבר הוספת סף הון עצמי מינימלי גם למבחן הרווח לעניין גילוי על הערכת שווי מהותית

רקע תקנה 8ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל- 1970 (להלן – "התקנה" ו"התקנות" בהתאמה), כוללת הוראות בנוגע לדרישת הגילוי ו/או הצירוף של הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד לדוחות התקופתיים. התקנה קובעת כי מקום בו...

חדשות מיסים

אורכה נוספת בגין דיווחים לרשויות לחודש יוני 2014 בגלל מבצע "צוק איתן"

שר האוצר, יאיר לפיד, הנחה: ארכה נוספת לתשלום המסים לבעלי עסקים בדרום עד ליום 15.8.14 בעקבות הערכת מצב שערך שר האוצר, יאיר לפיד עם מנהל רשות המסים, משה אשר, לאור המצב הביטחוני השורר בדרום...

חדשות מיסים

אושר בועדת החוקה של הכנסת:רשות המסים תוכל לשלול מבעלי חוב רשיון נהיגה, דרכון וכרטיס אשראי

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום את הצעת החוק של רשות המסים הקובעת שורת הגבלות על בעלי חוב סופי, אשר במשך למעלה משנה לא צלחו ניסיונות גבייתו. מהלך זה מצטרף לשורת צעדים...

חדשות מיסים

הצעתו של שר האוצר בעניין הקלות בחוק "מענק עבודה" אושרה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה

מספרם של הזכאים לקבלת "מענק עבודה" יגדל בכ-55,000 איש התיקונים בהצעה הנוגעים לאימהות חד הוריות, תואמים את המלצות ועדת אל אלוף למלחמה בעוני ועדת שרים לענייני חקיקה, אישרה היום, יום א' (20.7.14)את הצעת שר...

חדשות מיסים

חוזר ‏מס ‏הכנסה ‏מס 03/2014 בנושא: פטור ‏לתושב‏ חוץ‏ ממכירת ‏נייר ‏ערך ‏של ‏חברה‏ תושבת‏ ישראל‏ לפי ‏סעיף ‏97(ב3)

פטור ‏לתושב‏ חוץ‏ ממכירת ‏נייר ‏ערך ‏של ‏חברה‏ תושבת‏ ישראל‏ לפי ‏סעיף ‏97(ב3). 1. רקע 1.1 במסגרת סעיף 97(ב3) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 להלן: "הפקודה", נקבע פטור ממס רווח הון...

חדשות מיסים

דחיית מועדי הגשה בהסדר הארכות למייצגים – מבצע "צוק איתן"

לאור הימשכות מבצע "עמוד ענן" ובמענה לפניות המייצגים ברחבי הארץ, החליט מר משה אשר, מנהל רשות המסים להקל על בעלי העסקים ולדחות עת מועדי הגשת הדוחות לפיהם נמדד הסדר האורכות למייצגים המפורט בהוראת ביצוע...

חדשות מיסים

חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 ביולי 2014

רווחים שנוצרו ליחיד או חברה ממכירת ניירות ערך נסחרים, ואשר המס בגינם לא נוכה במלואו בעת המימוש (כגון מימוש נייר הערך על ידי ברוקר בחו"ל), חייבים בדיווח לפקיד השומה.    יש להגיש את הדיווח...

חדשות מיסים

אושר בטרומית: פטור מחובת ניהול פנקסים ומהגשת דוחות מס לעסק שהכנסתו לא עולה על 60,000 ₪

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור), התשע"ג-2013 של ח"כ מאיר שטרית (התנועה). מוצע כי מי שהכנסתו ממשכורת, עסק או משלח יד אינה עולה על...

חדשות מיסים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת שר האוצר להטבת מע"מ 0 על דירה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה את הצעת שר האוצר, יאיר לפיד, להענקת הטבה במע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה במעמד הקניה.רוכש דירה ראשונה אשר יעמוד בקריטריונים המפורטים בהצעת החוק, יהיה זכאי לרכוש את...