Category: עדכוני מיסים

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: בתי משפט דוחים תביעות נגד רואי חשבון בגין רשלנות מקצועית

אריאל פטל רו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער ומספר על תביעות כנגד רואי חשבון שנדחו. האם רואי החשבון המבקרים אחראים כלפי בנקים? מה מידת האחריות של רואי חשבון בדוחות כספיים מאוחדים? פס"ד אוברלנד...

מדריך השכרת דירה

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל

המידע המובא במדריך זה נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים בישראל.  להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס: 1. פטור ממס (מלא או חלקי)...

עדכון חקיקה

ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק להרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע"מ

ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק להרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע"מ  ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית מספר סעיפים מתוך הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה והדיווח),...

חדשות מיסים

עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה – הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 01/2014

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 01/2014 הנדון: עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה עם כניסת שנת המס 2014 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: החוק) ותקנות מיסוי...

חדשות מיסים

אושר סופית: העלאת מס המעסיקים תופחת

מליאת הכנסת אישרה בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014, שהגישה הממשלה. הצעת החוק נדונה בוועדת הכספים, בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי). יו"ר ועדת הכספים,...

חדשות מיסים

עודכנו מדרגות מס רכישה

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2013 ביום 16.1.14 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם למדד שנת 2013 המתפרסם ביום 15.1.14. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לחוק. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים...

חדשות מיסים

מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

כללי דברי הסבר שלהלן מטרתם לאפשר לך למצות את זכויותיך במהלך שנת המס בנוגע להקלות במס ולתיאום חישוב המס וכן להציג בפנייך את החלופות למימוש זכויותיך אלו.    • הקלות במס אם הנך זכאי על...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

מסמך מרכז לשנת 2013: סקירת תמצית פרסומים עיקריים

מסמך מרכז לשנת 2013: סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך, משרד המשפטים, הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB), המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ולשכת רואי חשבון בישראל עם סיום שנת 2013, אנו מתכבדים...

ביטוח לאומי

שונו הכללים לביטול הקנסות למדווחים לביטוח הלאומי על שומות ניכויים של מס הכנסה בתוך 60 ימים

הביטוח הלאומי מודיע בזאת שהחל בחודש ינואר 2014 שונו הכללים לביטול הקנסות למי שמדווחים לביטוח הלאומי בתוך 60 ימים על שומות ניכויים של מס הכנסה, כפי שפורסם בחוזר מיום 11.2.2009. החל בינואר 2014 יפעל הביטוח הלאומי בנושאים של ביטול...

ביטוח לאומי

עודכנו קצבאות הביטוח הלאומי החל בינואר 2014

בחודש ינואר 2014 חלו שינויים ב"סכומים הבסיסיים" ולפיכך יעודכנו הגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי הנגזרות מסכומים אלה. השכר הממוצע לפי סעיף 1 וכן השכר הממוצע לפי סעיף 2 בחוק הביטוח הלאומי השתנו...

פרסום רשות המיסים

כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני והוראות מיוחדות לעניין משלמי קצבה – 2014

א.     מבוא בהתאם לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג -1993, עובד חייב למלא בכרטיס עובד (טופס 101) את פרטיו האישיים ומקורות הכנסתו בתחילת עבודתו אצל מעביד חדש וכן ב-1 בינואר...

חדשות מיסים

הכנסות המדינה ממסים לשנת 2013

בשנת 2013 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ומאגרות ב-240.3 מיליארדי ₪ גידול של 10.6% ביבוא כלי רכב ומגמה מעורבת ביבוא מוצרי צריכה. בשנת 2013 הסתכמו כלל הכנסות המדינה ממסים ואגרות ב-240.3 מיליארדי שקלים, ובסה"כ עודף...

מיכאל1

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

מאת: מיכאל מזרחי   פורסם על יד רשות המסים חוזר בעניין שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014. להלן יפורטו עיקרי השינויים : חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

תיקון מוצע לתקנות ניירות ערך לעיגון "הנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה"

רקע ביום 12 בדצמבר 2012, פרסמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") טיוטת תיקון תקנות ניירות ערך להערות ציבור בדבר עיגון הנחיית הגילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה (להלן – "טיוטת התקנות" ו- "הנחיית הגילוי",...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2013 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2013 של חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים להלן קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2013 בפורמט PDF (גרסאות וורד יועברו על פי דרישה): להורדת דוחות כספיים מאוחדים...

מיכאל1

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   שנת 2013: מדרגות מס לשנת 2013 השכר החודשי השכר השנתי אחוז המס עד לשכר של 5,280 ש"ח עד לשכר של 63,360 ש"ח 10% 5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח 63,361 ש"ח עד 108,120...

חדשות מיסים

ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול

רשות המסים פרסמה תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון) התשע"ב – 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- 1993. תחילת התיקון החל מיום 01/01/2011. על פי התיקון, עובד אשר שילם...

מיכאל1

בקשה להירשם כחברה משפחתית

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   חברה משפחתית על פי הוראות החוק, הינה חברה שכל חבריה הינם בני משפחה, כאשר רשימת האפשרויות סגורה וכוללת: בן/בת זוג, אחים, הורים, הורי הורה, צאצאים, צאצאי בן/בת הזוג...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

עמדת סגל משפטית מספר 105-26: דיווח מקדים לדוחות הכספיים

מאת: פאהן קנה, המחלקה המקצועית   רקע דיווח מקדים לדוחות הכספיים (להלן: "דיווח מקדים") הינו כלי המשמש תאגידים בחו"ל לצורך מתן גילוי מקדים וחלקי של נתונים כספיים מהדוחות הכספיים המלאים, נתונים המבוססים על הדוחות...