Category: פאהן קנה

פאהן-קנה

תזכיר חוק של משרד האוצר – חיוב במע"מ חברות בינלאומיות

בעריכת רו"ח יגאל רופא, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' 1. כללי בהתאם לתזכיר חוק שהכין משרד האוצר, ספק בינלאומי המספק "שירות דיגיטלי" כגון – תוכנות, מוצרי בידור וספרים אלקטרוניים יצטרך לשלם בגינם מע"מ בישראל. החוק המוצע נועד לאפשר לרשויות המס גבייה של...

פאהן-קנה

חובת הדיווח המפורט בשנת 2016

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 6 במרץ 2016 פרסמה רשות המיסים טופס 9010 – בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט בהתאם לחוק מס ערך...

פאהן-קנה

עדכון שיעור הריבית החל בשנת 2016 לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' 9 במרץ 2016 ביום 7 במרץ 2016 פורסם ברשומות עדכון (להלן: "העדכון") לשיעור הריבית החל בשנת 2016 לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס...

פאהן-קנה

מסירת הודעה על בחירה בהחלת "התקנות הדולריות" בקביעת ההכנסה החייבת בשנת המס 2015

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי  הרינו להפנות את תשומת לבכם לחובת מסירת הודעה לפקיד השומה במועד, בדבר הבחירה בהחלת הוראות תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת...

פאהן-קנה

הודעות רשות המסים -מתן אורכה נוספת למועדי הגשת בקשות להסדרי מעבר ומסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' לקהל לקוחותינו וידידינו שלום רב, בהמשך למבזק מס מיום 26 ביוני 2014 ביחס להודעת רשות המסים – מתן אורכה נוספת למועד מסירת הודעות...

פאהן-קנה

תשלום מקדמה בשיעור של 10% על השכרת דירת מגורים עד ליום 30 בינואר 2015

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' לקהל לקוחותינו וידידינו שלום רב, להזכירכם, יש לדווח ולשלם לרשויות המס מקדמה בשיעור של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים בשנת 2014 עד ליום...

פאהן-קנה

שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2015

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' 5 ינואר 2015 גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה לשנת המס 2015 בהתאם להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ה-2015, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה...

פאהן-קנה

שינויים בתקנות מס הכנסה בעניין נקודות זיכוי לעובדים זרים

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 7 באוקטובר 2014 פורסמו תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות"), אשר במסגרתן בוצעו שינויים בכללי מתן נקודות זיכוי לעובדים זרים, בנוסף, בוטלו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

פרסום תיקונים לתקנות ניירות ערך ברשומות

  לקהל לקוחותינו וידידינו שלום רב,   כזכור, ביום 14 במאי 2014, אישרה ועדת הכספים של הכנסת שורת תקנות שיזמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות" או "סגל הרשות"), אשר נועדו להקל על פעילותן של חברות ציבוריות הנסחרות...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

עדכון לעמדה משפטית מספר 105-23: פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי בדבר הוספת סף הון עצמי מינימלי גם למבחן הרווח לעניין גילוי על הערכת שווי מהותית

רקע תקנה 8ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל- 1970 (להלן – "התקנה" ו"התקנות" בהתאמה), כוללת הוראות בנוגע לדרישת הגילוי ו/או הצירוף של הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד לדוחות התקופתיים. התקנה קובעת כי מקום בו...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

החלטת מיסוי – העברת מניות אגב הסכם גירושין

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי לאחרונה פירסמה רשות המיסים החלטת מיסוי 7681/14 (להלן – "החלטת המיסוי") בנושא העברת מניות אגב הליך גירושין...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

הצעה להחלטה בנושא שיעור ההיוון של המחויבות להטבה מוגדרת בהתבסס על חוות הדעת שנערכה על ידי ד"ר חיים לוי-קידר

בחודש מאי 2014 פרסמה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן – "הוועדה המקצועית" ו- "המוסד לתקינה", לפי העניין) טיוטת חוות דעת שנערכה ע"י ד"ר חיים לוי-קידר להערות ותגובות הציבור בנושא קיומו/אי קיומו...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' להזכירכם כי קיומן של הכנסות מחו"ל מחייב בהגשת דו"ח שנתי. עם זאת, לגבי יחידים שאלמלא הכנסת החוץ שלהם היו פטורים מהגשת דו"ח שנתי...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

עדכון לעמדה משפטית מספר 105-23 : פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי

תקנה 8ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל- 1970 (להלן – "התקנה" ו"התקנות" בהתאמה), כוללת הוראות בנוגע לדרישת הגילוי ו/או הצירוף של הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד לדוחות התקופתיים. התקנה קובעת כי מקום...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ד 2014 בדבר הקלות לתאגידים קטנים

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ד 2014 בדבר הקלות לתאגידים קטנים   כזכור, ביום 22 בינואר 2014, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה ההקלות לתאגידים קטנים במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

תקן חשבונאות ישראלי מספר 34, הצגה של דוחות כספיים

רקע בחודש ינואר 2014 אישרה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן – "הוועדה המקצועית" ו-"המוסד לתקינה", לפי העניין) את תקן חשבונאות מספר 34, הצגה של דוחות כספיים (להלן – "התקן"). התקן מבוסס ברובו על תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת...

היערכות במסים- פאהן קנה

קופות גמל

1.1  תמצית השינויים בהוראות החוק הדנות בקופות גמל בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף נכסי קופות הגמל , וכן נעשו שינויים משמעותיים ביותר בתחום החיסכון הפנסיוני בכלל ובקופות הגמל בפרט , שעיקרם : שינויים...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

מסמך מרכז לשנת 2013: סקירת תמצית פרסומים עיקריים

מסמך מרכז לשנת 2013: סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך, משרד המשפטים, הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB), המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ולשכת רואי חשבון בישראל עם סיום שנת 2013, אנו מתכבדים...