Category: ראשי

אלעד רוזנטל

מאמר: חובת הגשת דוח שנתי

מאת עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   "הליכי השומה" בפקודה מס הכנסה מתחילים בהגשת הדוח השנתי לפקיד השומה. כפי שיובהר להלן הדוח השנתי נחשב ל"שומה עצמית" (שומה 00). בפרק זה נדון בשאלה – מי חייב...

חדשות מיסים

כתב אישום הוגש הבוקר נגד הזמר קובי פרץ בגין שורה של עבירות מס

פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה הבוקר לבית משפט השלום בתל-אביב, כתב אישום כנגד הזמר קובי פרץ בגין עבירות של השמטת הכנסות מדו"ח, מסירת תרשומת כוזבת ועבירות מס נוספות. בנוסף לעבירות אלו, מואשם פרץ...

דיווח מפורט

הרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע"מ

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שניה ושלישית מספר סעיפים מתוך הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה שנועדה לחזק את היכולת של רשות המסים בהתמודדות עם ההון השחור ועבריינות המס ובהם, הרחבה...

תמונה1

האוצר יקים צוות לבדיקה האם הטבות המס מוצדקות

שר האוצר יאיר לפיד, ימנה צוות לבדיקה האם הטבות המס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון אותם מקבלות החברות הגדולות מוצדק. בראש צוות החקירה תעמוד מנכ"ל המשרד יעל אנדורן. הצוות קם על מנת לבחון אם קיים איזון...

פרסום רשות המיסים

רשות המיסים מתכננת ביקורת פתע לחברות גדולות לאחר שלא מימשו את הוראת השעה של רווחים כלואים

רשות המיסים הצליחה לחלץ מעל 4 מיליארד שקלים מהרווחים הכלואים של למעלה מ- 200 חברות שבחרו להיכנס להוראות החוק. חברות שבחרו לא לשתף פעולה עם המבצע של הרווחים הכלואים עלולים לגלות בימים הקרובים כי...

מיסוי חברות ארנק

רשות המיסים ממליצה: להטיל מס מלא על שכירים שהתאגדו כ"חברות ארנק"

רשות המסים הקימה צוות "חברות ארנק" במסגרתן שכירים בעלי שכר גבוה מתאגדים כחברה ומקבלים "שכר ייעוץ" במקום שכר חודשי, כדי להוריד את נטל המס . הצוות ממליץ להטיל מס מידי על רווחים בלתי מחולקים ב"חברות הארנק"...

עדכון חקיקה

סיכום מפורט של השינויים שהוכנסו ע"י ועדת הכספים לחוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014

1.      העלאת שיעורי המס על יחיד הצעת החוק הממשלתית ביקשה להעלות באחוז וחצי את שיעור מס ההכנסה ליחיד לגבי כל מדרגות המס, ללא הבחנה. לאחר משא ומתן ארוך מול משרד האוצר, הצליחה הוועדה להפחית את...

עדכון חקיקה

תקנות המאריכות את הוראות השעה שעניינן תשלום מע"מ על בסיס מזומן ודיווח ותשלום אחת לחודשיים

פורסמו ברשומות תקנות מע"מ עליהן חתם שר האוצר, יאיר לפיד, המאריכות את תוקפן של הוראות השעה שעניינן תשלום מע"מ על בסיס מזומן וכן דיווח ותשלום למע"מ אחת לחודשיים. מדובר בתקנות שנועדו להקל על תזרים...

רווח-הון

רווח הון – תיקון 187 לפקודה

בהתאם לסעיף 88 לפקודה– החישוב הלינארי של רווח ההון, יעשה מעתה ב3 תקופות –       ממועד הרכישה עד המועד הקובע 1.1.2003 . מהמועד הקובע ועד למועד השינוי  1.1.2012 ממועד השינוי ועד מועד המכירה. עפ"י סעיף 91(ב1)(1) לפקודה להלן שיעורי המס שיחולו על רווח הון עפ"י התקופה הרלוונטית: על רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע – שיעור מס שולי (עפ"י סעיף121   לפקודה). על רווח ההון הריאלי לאחר המועד הקובע ועד למועד השינוי – שיעור מס שלא יעלה על 20% ובמכירת ני"ע על ידי בעל מניות מהותי בשיעור שלא יעלה על25% על רווח ההון הריאלי לאחר מועד השינוי– שיעור מס שלא יעלה על25%  ובמכירת ני"ע על ידי בעל מניות מהותי בשיעור שלא יעלה על30%  ...

מדריך השכרת דירה

מדריך למיסוי השכרת דירה

המידע המובא במדריך נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לקבלת הקלות במס על השכרת דירה למגורים וזאת במסגרת המדיניות לעידוד השכרת דירות למגורים, שאינה מהווה חלק מפעילות עסקית. ההקלות במס ניתנות בשלושה מסלולי מיסוי :...

שינוי שיעורי מס רכישה

שינוי שיעורי מס רכישה

להלן ריכוז של השינוי במדרגות מס רכישה: שיעורי המס לגבי דירה יחידה: סכום שיעור מס רכישה עד ליום 01/08/2013 שיעור מס רכישה לאחר 01/08/2013 עד סכום של 1,470,560 ₪ 0% 0% מ- 1,470,561 ₪...