Tagged: בנק ישראל

חדשות-מיסים1

הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש פברואר 2015 ללא שינוי ברמה של 0.25%

תנאי הרקע נתוני האינפלציה: בשנת 2014 נרשמה אינפלציה שלילית של 0.2%, והובילו אותה סעיפי המזון, הפירות והירקות, הריהוט, וההלבשה וההנעלה. התרומה הישירה של סעיפי האנרגיה לירידת המדד הסתכמה ב-0.3 נק' אחוז. סעיף הדיור הוא...

בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל קורא ללקוחות, משקי בית ובעלי עסקים קטנים, להצטרף לשירות מסלולי עמלות בחשבון עו"ש

הפיקוח על הבנקים נוקט בפעילות הסברה, לצורך העלאת מודעות לקוחות הבנקים בדבר יכולתם להוזיל את עלות ניהול חשבון העו"ש, וכן לעידוד התחרות במערכת הבנקאית בתחום העמלות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פותח היום (יום...

חדשות מיסים

ועדת הכספים אישרה הקצאת 400 מיליון ש"ח לערבות מדינה לבנקים להגדלת האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

לבקשת יו"ר ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים:   ועדת הכספים אישרה ערבות מדינה בסך 400 מיליון ₪ לקרן לעסקים קטנים ובינוניים   ועדת הכספים אישרה הבוקר (ג') הקצאת 400 מיליון ₪ ערבות מדינה לבנקים...

בנק ישראל

בנק ישראל פרסם היום מחקר: מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים

·     הקצבאות, הסובסידיות והטבות המס המיועדות לסיוע למשפחות צעירות עובדות בישראל נמוכות מאשר בשאר המדינות המפותחות, בפרט כשמדובר במשפחות שהכנסתן נמוכה או בינונית. ·     הטבות המס בגין ילדים בישראל ממוקדות באמהות אך כמחצית מהאמהות...

בנק ישראל

בנק ישראל פרסם היום את תכנית העבודה ותקציב הבנק לשנת 2014

בנק ישראל, דוברות והסברה כלכלית    1.       היעדים המרכזיים בתכנית העבודה השנה עוסקים בקידום רפורמות במערכת הפיננסית, בהתאמת ניהול הסיכונים של יתרות המטח לאור הגידול בתיק היתרות ופיתוח מסגרת לחיזוק היציבות הפיננסית של כלל...

בנק ישראל

סקירת ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים: אפריל עד ספטמבר 2013

v    הצמיחה במשק הייתה מתונה במהלך התקופה הנסקרת. ברבע השני של השנה התוצר צמח בקצב גבוה, אך זאת בהשפעת תחילת השימוש בגז טבעי מקומי. עם מיצויה של השפעה זו, ועל רקע החולשה המתמשכת של...

בנק ישראל

סקירה הפיסקלית התקופתית של בנק ישראל

 הצעדים שאימצה הממשלה במסגרת אישור התקציב לשנים 2013 ו-2014 חיזקו את האמון במדיניות הפיסקלית של ישראל ותרמו לשיפור מעמדה בשווקים הפיננסיים. הגירעון בתקציב 2013 צפוי להיות נמוך מ-3.5 אחוזי תוצר, נמוך משמעותית מהיעד של...