Tagged: דיוני שומה והליכי שומה

אלעד רוזנטל

מאמר: סעיף 139 – קבלת מידע ממשכיר נכס

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   סעיף 139 לפקודה הוא הסעיף ההופכי לסעיף 138 לפקודה. סעיף זה מטיל דרישה על בעל הנכס למסור מידע אודות השוכרים שלו. הסעיף קובע: "פקיד השומה רשאי למסור לאדם...

אלעד רוזנטל

מאמר: סמכות לדרוש "הצהרות הון"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   סעיף 135(1)(א) לפקודה קובע: "רשאי פקיד השומה לדרוש… למסור לו –כל דו"ח שיצוין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם…". הסמכות המוקנית בסעיף זה, כאמור...

אלעד רוזנטל

מאמר: "כללי הצדק הטבעיים"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   בעניין דנקנר[1] פסק השופט הגין: "יש חשיבות רבה לשמירת כללי הצדק הטבעי ומניעת הפרת זכויות האזרח". "כללי הצדק הטבעיים" הם חלק מהזכויות הבסיסיות של האזרח, אלא מול ה"מינהל"....

אלעד רוזנטל

מאמר: שומה עצמית

מאת עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   השלב הראשון ב"הליכי השומה" מתחיל בהגשת דוח שנתי. במסגרת הדוח השנתי, הנישומים נדרשים להצהיר על הכנסות שהופקו או נצמחו על ידם בשנת המס החולפת. ברגע קליטת הדוח השנתי,...

אלעד רוזנטל

מאמר: חובת הגשת דוח שנתי

מאת עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   "הליכי השומה" בפקודה מס הכנסה מתחילים בהגשת הדוח השנתי לפקיד השומה. כפי שיובהר להלן הדוח השנתי נחשב ל"שומה עצמית" (שומה 00). בפרק זה נדון בשאלה – מי חייב...

אלעד רוזנטל

מאמר: "הסכם שומות" – דיני חוזים

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   "הסכם שומות" שנכרת בין פקיד השומה לבין הנישום, כמוהו כחוזה לכל דבר ועניין. חוק החוזים – הוראותיו, דיניו והלכותיו חלים על "הסכם השומות"[1]. לפי דיני החוזים, כדי שייכרת...