Tagged: דמי הבראה

הילה פורת

וותק לעניין תשלום דמי הבראה

מאת: הילה פורת, עו"ד*   חופשת לידה   סעיף 6(ה) לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, קובע מפורשות כי "לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י...