Tagged: הארכה בהגשת הדו"ח השנתי

חדשות מיסים

דחייה בהגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013

הנהלת רשות המסים החליטה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013. החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון יוכלו להגישו עד ליום 30.6.14 ואלה שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון יוכלו...